Viešieji pirkimai – ekonomikos sritis, prekės ar paslaugos pirkimas, taip pat kitos paslaugos, organizuojamos valstybės, savivaldybės įstaigos, organizacijos ar įmonės. Tikslai – mažiausia kaina, esant tinkamai kokybei, viešojo sektoriaus ekonominės veiklos skaidrumo užtikrinimas, sąlygų (alternatyviems paslaugų teikėjams arba prekių pardavėjams) konkuruoti sudarymas.

Vykdydami viešuosius pirkimus, siekiame, kad prekės, darbai ir paslaugos būtų įsigyjami racionaliai panaudojant tam skirtas lėšas. Viešuosius pirkimus organizuojame vadovaudamiesi skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir kitais įstatymuose numatytais principais.