Pasvalio rajono konsultantas 

Vilniaus g. 7 (III a.), LT-39146, Pasvalys

Tel. 8 45 432 199

El.paštas: rinkliavos.pasv@pratc.lt

Klientų priėmimo laikas

I, III, V 8:00–15:00

II, IV 10:00–17:00

Pietų pertrauka 12:00–12:48

Keičiasi komunalinių atliekų tvarkymo sistemos reikalavimai Pasvalio miesto ir rajono teritorijoje

Nuo š. m. gruodžio 11 d. AB „Panevėžio specialus autotransportas“ pradės teikti mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas Pasvalio miesto ir rajono atliekų turėtojams. Kadangi bendrovei yra svarbu sukurti tinkamą ir efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, visiems jos dalyviams bus keliami aukšti kokybės reikalavimai. Siekdama užtikrinti sklandų mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslaugų teikimą Pasvalio miesto ir rajono teritorijoje, bendrovė prašo atliekų turėtojų laikytis šių esminių atliekų tvarkymo principų:

 • Atliekų surinkimo konteinerius (toliau – Konteineriai) laikyti savo valdoje.
 • Konteinerius naudoti tik pagal tiesioginę jų paskirtį, t. y. mišrių komunalinių (buitinių) atliekų surinkimui, saugoti juos nuo sugadinimo, vagystės ar sunaikinimo.
 • Į Konteinerius griežtai draudžiama dėti: statybos ir griovimo atliekas (betono luitai, plytos ir kt.), žemes, skystas atliekas, karštus, palaidus pelenus, buityje susidariusias pavojingas atliekas, antrines žaliavas ir pakuočių atliekas, įvairių želdynų ir kitas biologiškai skaidžias atliekas, didelių gabaritų (baldai, automobilių dalys, padangos ir kt.), elektros ir elektroninės įrangos atliekas, medikamentus. AB „Panevėžio specialus autotransportas“ darbuotojai, aptarnaujantys Konteinerius, radę draudžiamų šalinti atliekų, Konteinerio neaptarnaus, o atliekų turėtojas privalės tinkamai išrūšiuoti atliekas. Išrūšiavus atliekas, Konteineris bus aptarnautas kitą artimiausią Konteinerio aptarnavimo dieną.
 • Draudžiama perpildyti Konteinerį: Konteinerio dangtis turi laisvai užsidaryti. Jei Konteineris bus perpildytas ne mažiau kaip 3 kartus iš eilės, bendrovė siūlys naudotis didesnės talpos Konteineriu.
 • Griežtai draudžiama šalia Konteinerio palikti mišrias komunalines (buitines) ar kitos rūšies atliekas. Bendrovė nesurinks šalia Konteinerio paliktų atliekų, išskyrus atvejus, kai atliekų turėtojas iš anksto apie tai informavo bendrovę ir įsipareigojo sumokėti už papildomų atliekų sutvarkymo paslaugas.
 • Konteinerio aptarnavimo dieną Konteinerį išstumti šalia savo valdos, kuo arčiau važiuojamosios gatvės dalies, nuo 7:30 val. ryto. Pavėlavus išstumti Konteinerį jo aptarnavimo dieną, Konteineris bus aptarnautas kitą artimiausią Konteinerio aptarnavimo dieną.
 • Konteinerio neperleisti tretiesiems asmenims.
 • Per 3 (tris) darbo dienas nuo Konteinerio praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejo dienos apie tai pranešti bendrovei.
 • Jeigu Konteineris yra sugadinamas/prarandamas dėl atliekų turėtojo kaltės, Konteinerį suremontuoti/pakeisti privalo atliekų turėtojas savo sąskaita. Kitas Konteineris išduodamas tik apmokėjus visą Konteinerio remonto/pakeitimo kainą.
 • Didelių gabaritų, buities pavojingų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotų padangų surinkimo apvažiavimo dieną atliekas pristatyti savo jėgomis į suderintą vietą, kurioje stovės bendrovės paženklintas automobilis.
 • Didelių gabaritų, statybos ir griovimo, žaliąsias, elektros ir elektroninės įrangos, pavojingas atliekas, naudotas padangas draudžiama palikti šalia kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo konteinerių aikštelių. Minėtas atliekas atliekų turėtojai turi pristatyti į didelių gabaritų ir pavojingų atliekų surinkimo aikšteles.

Tikimės visų atliekų turėtojų supratingumo ir aktyvaus prisidėjimo kuriant ir plėtojant atliekų tvarkymo sistemą Pasvalio mieste ir rajone.

Išsamesnės informacijos teirautis tel. +370 60 7777 60, el. paštu uzsakymai@psa.lt

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje mišrių komunalinių atliekų surinkimą vykdys

AB „Panevėžio specialus autotransportas“

Pasvalio rajono gyventojai dar praėjusių metų pabaigoje buvo informuoti, kad Pasvalio rajono savivaldybės sudaryta „Komunalinių atliekų surinkimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje ir transportavimo į jų apdorojimo vietas paslaugos teikimo sutartis“ su UAB „Pasvalio gerovė“ baigia galioti 2019 m. gruodžio mėnesį, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais komunalinių atliekų tvarkymą, bus skelbiamas atviras konkursas „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Pasvalio r. savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugų pirkimas“.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro specialistai rengė ir derino konkurso sąlygas bei kitus reikiamus dokumentus, ir dar praėjusių metų pabaigoje buvo pradėtos vykdyti konkurso procedūros.

Įvykus viešajam konkursui, laimėtoju buvo pripažintas AB „Panevėžio specialus autotransportas“.

AB „Panevėžio specialus autotransportas“ informuoja, kad su UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centru sudarius Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugų teikimo sutartį, ateinančių 4 (keturių) mėnesių laikotarpyje vykdys pasirengimo Pasvalio rajono mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimui darbus.

Siekiant užtikrinti atliekų surinkimo ir konteinerių aptarnavimo kontrolę, AB „Panevėžio specialus autotransportas“ planuoja nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio pradėti vykdyti atliekų surinkimo konteinerių identifikavimo darbus: paskirties lipdukų ir RFID žymeklių klijavimą. Be to, bendrovės atsakingi darbuotojai vykdys atliekų turėtojams išdalintų atliekų surinkimo konteinerių panaudos sutarčių pasirašymo procesą, nes konteineriai nuosavybės teise priklauso bendrovei, o atsakomybė už konteinerių apsaugą nuo sugadinimo ar praradimo priklauso atliekų turėtojams.

Atsižvelgus į tai, kad numatomi atlikti darbai pareikalaus daug laiko ir visų suinteresuotų pusių pastangų, prašome visų Pasvalio rajono atliekų turėtojų būti supratingais ir geranoriškai atsižvelgti į vykdomus pasiruošimo paslaugų teikimui proceso veiksmus. Kadangi atliekų surinkimo konteineriai bus identifikuojami atliekų išvežimo dieną, prašome visų atliekų turėtojų, besinaudojančių individualiais atliekų surinkimo konteineriais, konteinerių  neįsistumti į savo valdą po jų aptarnavimo. Prašome Jūsų atliekų surinkimo konteinerius palikti šalia savo valdos visą atliekų išvežimo dieną. Pažymime, kad AB „Panevėžio specialus autotransportas“ atskiru pranešimu informuos apie būtinybę atliekų surinkimo konteinerius palikti šalia savo valdos konkrečiomis dienomis.

Informuojame, kad išdalintų atliekų surinkimo konteinerių panaudos sutartys bus paliekamos prie identifikuojamų atliekų surinkimo konteinerių arba įdedamos į pašto dėžutę. Prašome vieną pasirašytų panaudos sutarčių egzempliorių grąžinti jį pristatant į Jūsų seniūniją arba saugiai pridėti prie atliekų surinkimo konteinerio kitą jo išvežimo dieną.

Dėkojame už supratingumą.

Išsamesnės informacijos teirautis tel. +370 60 7777 60, el. paštu uzsakymai@psa.lt

Pasvalio rajone pradėta taikyti dvinarė vietinė rinkliava

Nuo 2017 m. spalio 1 d. Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikoma dvinarė vietinė rinkliava. Pasvalio rajono savivaldybės Taryba patvirtino naują metodiką ir nuostatus pagal kuriuos nustatomas mokestis už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai turi mokėti dvinarę rinkliavą, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Pastoviąją dalį turi mokėti visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai. Šios surinktos lėšos bus naudojamos atliekų tvarkymo infrastruktūros išlaikymui ir plėtrai: sąvartynų įrengimui, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių išlaikymui ir kita. Pastoviosios dalies mokesčio dydis priklauso nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto, bet nepriklauso nuo susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekio. Skirtingos paskirties objektams taikomas skirtingas įkainis.

Kintamąją dvinarės rinkliavos dalį moka tie, kuriems teikiama mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Daugiabučiuose gyvenantiems ir kolektyviniais konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji dalis priklauso nuo gyventojų skaičiaus, o individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiu mišrių komunalinių atliekų konteineriu, kintamoji dalis nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį. Jei nekilnojamojo turto objekte nuolatos ne mažiau kaip 3 mėnesius negyvenama, kintamosios rinkliavos dalies už šį laikotarpį galima nemokėti.

Dvinare rinkliava siekiama, kad gyventojai tinkamai šalintų atliekas ir kad mokėtų už sukauptų atliekų kiekį bei tinkamą jų sutvarkymą. Vienas iš pagrindinių dvinarės rinkliavos principų – „teršėjas moka“. Prie būtinųjų atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų padengimo per pastoviąją rinkliavos dalį prisidės kiekvienas Pasvalio rajono gyventojas, o už kintamosios dalies dydį bus atsakingi patys gyventojai – kuo aktyviau rūšiuos, tuo mažiau kainuos atliekų tvarkymas.

Atsakingas rūšiavimas ir kompostavimas mažina į sąvartyną patenkančių atliekų srautą. Taigi kiekvienas gyventojas gali prisidėti prie atliekų tvarkymo sąnaudų mažinimo Pasvalio rajone.

Nuosavų namų ir daugiabučių gyventojams skirtingi tarifai

Pastovioji rinkliavos dalis Pasvalio rajono gyventojams priklausys nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto. Individualių gyvenamųjų namų ir daugiabučių savininkams pastovioji dalis skaičiuojama plotą padauginus iš nustatyto įkainio – 0,32 Eur/m². Tarkim, 50 kv. m ploto butui ar namui mokestis bus 16 Eur per metus. Maksimalus apmokestinamas individualaus namo plotas – 100 kv. m.

Individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiu mišrių komunalinių atliekų konteineriu, dvinarės rinkliavos kintamoji dalis nustatoma pagal nuo gyventojų skaičiaus. Vienam gyventojui nustatytas įkainis – 8,2 Eur per metus. Pavyzdžiui, 100 kv. m individualiam namui, kuriame gyvena du gyventojai, pastovioji dalis bus 32,00 Eur (100 x 0,32), o kintamoji – 16,40 Eur (8,20 x 2) dviem gyventojams per metus. Metinis rinkliavos dydis sudarytų 48,40 Eur arba 4,03 Eur per mėnesį. Dabar jei gyvena du gyventojai individualiame name moka Pasvalyje – 5,76 Eur per mėnesį (2,88 Eur x 2 gyventojai), o Joniškėlio mieste, miesteliuose ir kaimuose – 5,18 Eur per mėnesį (2,59 Eur x 2 gyventojai).

Butuose gyvenantiems ir kolektyviniais mišrių komunalinių atliekų konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji dalis priklauso nuo gyventojų skaičiaus. Vienam gyventojui nustatytas įkainis – 10,0 Eur per metus. Pavyzdžiui, 60 kv. m butui, kuriame gyvena du gyventojai, pastovioji dalis bus 19,20 Eur (60 x 0,32), o kintamoji – 20,00 Eur (10,0 x 2) dviem gyventojams per metus. Metinis rinkliavos dydis sudarytų 39,20 Eur arba 3,27 Eur per mėnesį (dabar jei gyvena du gyventojai bute moka Pasvalyje – 5,76 Eur per mėnesį (2,88 Eur x 2 gyventojai), o Joniškėlio mieste, miesteliuose ir kaimuose -5,18 Eur per mėnesį (2,59 Eur x 2 gyventojai).

Mokėti už atliekų tvarkymą taip pat turi sodų bei garažų bendrijų savininkai. Už sodo paskirties objektą teks mokėti 7,5 Eur per metus, už garažą – 4,0 Eur.

Išsamesnė informacija teikiama PRATC Rinkliavų administravimo ir kontrolės padalinyje, tel. 8 45 432 199, el. p. rinkliavos.pasv@pratc.lt arba interneto puslapyje: www.pratc.lt.