PRITARTA

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro valdybos

2017 m. birželio 14 d. posėdyje (protokolas Nr. V3-05/2017)

PATVIRTINTA

UAB Panevėžio regiono atliekų

tvarkymo centro direktoriaus

2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮVK-59

UAB PANEVĖŽIO REIGONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – PRATC) paramos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato paramos teikimą, jos teikimo tikslus, kontrolę bei apskaitą.

 2. Parama – PRATC savanoriškas ir neatlygintinas, išskyrus pagal šio Aprašo 10 punktą leidžiamus gavėjo įsipareigojimus, paramos teikimas šiame Apraše nurodytiems paramos gavėjams šio Aprašo nustatytais tikslais ir būdais.

 3. Paramos tikslas – teikti paramos dalykus šiame Apraše nurodytiems paramos gavėjams jų įstatuose, nuostatuose ar kitose normose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose numatytiems šio Aprašo 4 punkte nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams.

 4. Visuomenei naudingais tikslais šiame Apraše laikoma veikla tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos, kultūros, religinių ir etinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformaliojo ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, nacionalinio saugumo ir gynybos, teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos, gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir būsto plėtros, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.

 5. Paramos dalykai yra:

  1. piniginės lėšos;

  2. pagamintos prekes;

  3. suteiktos paslaugos.

 6. Parama gali būti skiriama, jeigu PRATC neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, taip pat įsiskolinimų su praleistais mokėjimo terminais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bei laiku neįvykdytų skolinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, pasirašytus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija), arba pagal sutartis su valstybės garantija.

 7. Parama negali būti skiriama PRATC akcininkui, kitiems juridiniams asmenims, kuriuose PRATC akcininkai turi įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti juridinio asmens veiklą, arba juridiniams asmenims, kurie yra susiję su PRATC akcininku, išskyrus visus atvejus, kai parama teikiama juridiniams asmenims, kurių veikla yra bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, švietimas, sportas, socialinių paslaugų gyventojams teikimas arba visuomenės sveikatos priežiūra.

II SKYRIUS

PARAMOS GAVĖJAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti:

  1. labdaros ir paramos fondai;

  2. biudžetinės įstaigos;

  3. asociacijos;

  4. viešosios įstaigos;

  5. religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;

  6. tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai);

  7. kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.

 2. 8 punkte išvardinti juridiniai asmenys turi teisę gauti paramą, tik tuo atveju, jei turi paramos gavėjo statusą.

 3. Teikiant paramą leidžiami šie paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui:

  1. viešinti informaciją apie paramos teikėją;

  2. teikti ataskaitas paramos teikėjui apie gautos paramos panaudojimą, paramos gavėjo veiklą (atskiru paramos teikėjo prašymu);

  3. panaudoti paramos lėšas ar kitą turtą paramos teikėjo nurodytiems tikslams.

III SKYRIUS

PARAMOS TEIKIMAS IR PANAUDOJIMAS

 1. Parama teikiama:

  1. neatlygintinai perduodant pinigines lėšas (bankiniu pavedimu) ar pagamintas prekes, suteikiant paslaugas;

  2. kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

 2. Paramos panaudojimas:

  1. parama naudojama paramos gavėjo įstatuose ir paramos suteikimo sutartyje numatytiems tikslams;

  2. gauta parama negali būti naudojama politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti bei politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti;

  3. parama gautos lėšos ir kitas turtas negali būti perduodami kaip įnašas juridiniam asmeniui, kurio dalyvis yra paramos gavėjas.

 3. PRATC direktorius be valdybos pritarimo negali skirti paramos (gavėjo ir paramos dydžio).

IV SKYRIUS

PARAMOS APSKAITA

 1. PRATC, kaip paramos teikėja, tvarko apskaitą fiksuodama duomenis apie konkrečius paramos gavėjus, paramos dalyką ir jo vertę.

 2. PRATC apie suteiktą paramą (paramos gavėją (gavėjus), paramos tikslą, paramos sumą, paramos teikimo laikotarpį) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo privalo paskelbti savo interneto svetainėje. Tais atvejais, kai paramos teikimas yra tęstinis, informacija apie teikiamą paramą turi būti atnaujinama ne vėliau kaip per vieną mėnesį po atitinkamos paramos dalies suteikimo.

 3. PRATC Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai metinę deklaraciją FR0477 apie suteiktą paramą per praėjusius kalendorinius metus, nurodant paramos gavėjo pavadinimą, kodą, paramos sumą, paramos panaudojimo tikslą.

 4. Suteiktos paramos vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis.

V SKYRIUS

PARAMOS TEIKIMO KRITERIJAI IR TVARKA

 1. Paramos teikimo kriterijai:

  1. paramos gavėjo vykdoma veikla turės teigiamą poveikį PRATC vardo žinomumui, reputacijai;

  2. paramos gavėjas vykdo veiklą atvirai ir skaidriai, t. y. užtikrina atvirą ir skaidrų informacijos teikimą apie savo veiklą, paramos naudojimą;

  3. pareiškėjo vykdoma veikla susijusi su visuomenei naudingų tikslų siekimu aplinkosaugos srityje;

  4. skiriant paramą negali atsirasti interesų konfliktų.

 2. Paramos teikimo tvarka:

  1. Paramą pageidaujantis gauti subjektas PRATC administracijai pateikia paraišką.

  2. Teikiamojoje paraiškoje turi būti nurodyta:

   1. paraiškos pateikimo data;

   2. paramos gavėjo, kuris prašo skirti paramą, pavadinimas;

   3. paramos gavėjo teisinė forma (viešoji įstaiga, asociacija ar kt.);

   4. paramos gavėjo kodas;

   5. patvirtinimas, kad paraiškos teikėjas turi paramos gavėjo statusą;

   6. veikla ar projekto pavadinimas, kuriam prašoma skirti paramą;

   7. paramai prašoma skirti lėšų suma (ar preliminarus prašomų suteikti paslaugų apimtis);

   8. kita informacija, kurią paraiškos teikėjas mano tikslinga nurodyti paraiškoje.

  3. Gautų paraiškų vertinimas vykdomas dviem etapais:

   1. administracinis paraiškos vertinimas, kurio metu vertinamas paraiškos paramai gauti užpildymas;

   2. kokybinis vertinimas, kurio metu vertinama paraiškos paramai gauti atitiktis paramos skyrimo kriterijams.

  4. Administracinį gautos paraiškos vertinimą atlieka PRATC direktorius. Atliekant administracinį paraiškos vertinimą ir nustačius, kad paraiška yra užpildyta netinkamai, informuojamas pareiškėjas apie paraiškos pildymo trūkumus. Pareiškėjas nurodytus trūkumus turi teisę pašalinti per nurodytą terminą ir pateikti bendrovei patikslintą paraišką. Pareiškėjui nustatytu terminu nepašalinus nurodytų trūkumų arba pašalinus ne visus, paraiška toliau nevertinama.

  5. Visos tinkamai užpildytos paraiškos perduodamos PRATC valdybai, kuri vėliau atlieka kokybinį Paraiškų vertinimą.

  6. Paramos suteikimas didesne kaip 14 500 Eur verte turi būti įformintas notarine sutartimi.

  7. Teikiant paramą ilgalaikiu materialiuoju turtu, suteiktos paramos suma yra lygi šio turto likutinei vertei.

  8. Teikiant paramą kitu turtu, suteiktos paramos suma yra lygi šio turto įsigijimo kainai.

  9. Parama laikoma suteikta, kai panaudos gavėjas ir teikėjas pasirašo turto priėmimo – perdavimo aktą.

  10. Teikiant paramą paslaugomis, paramos suma lygi suteiktų paslaugų savikainai, t. y. teikiant paramą paslaugomis, į paslaugos kainą negali būti priskirta pelno marža.

  11. Parama laikoma suteikta, kai panaudos gavėjas ir teikėjas pasirašo suteiktų paslaugų atlikimo aktą.

VI SKYRIUS

PARAMOS TEIKIMO ĮFORMINIMAS

 1. Parama skiriama PRATC direktoriaus įsakymu.

 2. Nepriklausomai nuo paramos dydžio sudaroma rašytinės formos paramos teikimo sutartis.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už savalaikį Aprašo įgyvendinimą, įgyvendinimo priežiūrą ir Aprašo ar atskirų jo nuostatų pakeitimų inicijavimą atsakingas PRATC vyriausiasis buhalteris.

_____________