Laukupio g. 3, LT-42119, Rokiškis

Tel. 8 45 432 199

El. p. rinkliavos.rok@pratc.lt

Klientų priėmimo laikas

I, III, V 8:00–15:00

II, IV 10:00–17:00

Pietų pertrauka 12:00–12:48

Atsisiųsti metodiką  PDF

 

Sprendimas dėl metodikos pakeitimo  PDF

PDFKonteinerių normos

PDFVietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą apskaičiavimas

ROKIŠKIO RAJONE PRADĖTA TAIKYTI VIETINĖ DVINARĖ RINKLIAVA

 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą pradėta taikyti vietinė dvinarė rinkliava. Rokiškio rajono savivaldybės taryba dar 2017 m. birželio 23 d. patvirtino Rokiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką, o 2017 m. spalio 27 d. patvirtino ir nuostatus, pagal kuriuos mokestis už atliekų surinkimą ir tvarkymą yra dvinaris. Tai atlikti savivaldybes įpareigojo atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai – Atliekų tvarkymo įstatymas bei Vyriausybės nutarimu patvirtintos Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės.

Minėtos taisyklės numato, kad savivaldybėse turi būti taikoma dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą. Įmokos dydis turi būti toks, kad iš nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų surinktomis lėšomis būtų apmokėtos visos būtinosios, su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios, sąnaudos.

Visi nekilnojamojo turto objektų savininkai moka dvinarę rinkliavą, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Pastovi dedamoji dalis yra ta, už kurią moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai. Šie surinkti pinigai bus naudojami atliekų tvarkymo infrastruktūrai išlaikyti ir plėtrai: sąvartynams įrengti, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėms išlaikyti ir kt. Pastovioji dalis priklauso nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto, bet nepriklauso nuo susidarančių atliekų kiekio. Skirtingos paskirties objektams taikomas skirtingas įkainis.

Kintamąją dvinarės rinkliavos dalį mokės tie, kuriems teikiama komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Butuose gyvenantiems ir kolektyviniais konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji dalis priklausys nuo gyventojų skaičiaus, o individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiu komunalinių atliekų konteineriu, kintamoji dalis bus nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį.

Vietinę rinkliavą nuo 2018 m. sausio 1 d. administruoja UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC). Dėl kylančių klausimų ir neaiškumų galima kreiptis į UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrą telefonu 8 45 432 199.

Dvinare rinkliava siekiama, kad gyventojai tinkamai atsikratytų atliekų ir kad mokėtų už sukauptų atliekų kiekį bei tinkamą jų sutvarkymą.
Viena iš pagrindinių dvinarės rinkliavos principų – „teršėjas moka“. Prie būtinųjų atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų padengimo per pastoviąją rinkliavos dalį prisidės kiekvienas rajono gyventojas, o už kintamosios dalies dydį bus atsakingi patys gyventojai – kuo aktyviau rūšiuos, tuo mažiau kainuos atliekų tvarkymas.

Nuosavų namų ir daugiabučių gyventojams skirtingi tarifai

Visi nuosavų namų ir butų savininkai moka dvinarę rinkliavą, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Pastovioji rinkliavos dalis Rokiškio rajono gyventojams priklauso nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto. Skirtingos paskirties objektams taikomas skirtingas įkainis. Gyvenamiesiems namams ir butams pastovioji dalis skaičiuojama plotą padauginus iš nustatyto įkainio – 0,22 Eur per metus. Tarkim, 50 kv. m ploto butui ar namui mokestis bus 11 Eur per metus. Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objektų plotas – 100 kv. m.

Butuose gyvenantiems ir kolektyviniais konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji dalis priklauso nuo gyventojų skaičiaus. Asmeniui nustatytas įkainis – 12,90 Eur per metus. Pavyzdžiui, 70 kv. m butui (3 kambarių), kur gyvena 2 gyventojai, pastovioji dalis yra 15,40 Eur (70 x 0,22), kintamoji – 25,80 Eur (12,90 x 2) per metus. Metinis rinkliavos dydis (pastovi + kintama) sudaro 41,20 Eur arba 3,43 Eur per mėnesį (buvo – mieste 6,78 Eur, o kaime – 3,50 Eur).

Individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiu komunalinių atliekų konteineriu, dvinarės rinkliavos kintamoji dalis nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį. 240 l konteinerio ištuštinimas kainuos 1,86 Eur, 120 l – 0,93 Eur. Pavyzdžiui, 100 kv. m namui, kuriame gyvena 2 gyventojai, pastovioji dalis bus 22,00 Eur (100 x 0,22), kintamoji – 11,16 Eur (12 (120 l konteinerio išstūmimai per metus) x 0,93) per metus. Metinis rinkliavos dydis (pastovi + kintama) sudaro 33,16 Eur arba 2,76 Eur per mėnesį.

Prievolę mokėti už atliekų tvarkymą taip pat turi sodo paskirties objektų ir garažų savininkai. Už sodo paskirties objektą reikia mokėti 7,80 Eur per metus, už garažą – 3,40 Eur. Jei dar nėra pastatyti kolektyviniai konteineriai sodų ir garažų bendrijose dėl to, kad nebuvo spėta suderinti konteinerių pastatymo vietos, sodininkų ir garažų bendrijų savininkai laikinai gali naudotis artimiausiais kolektyviniais konteineriais. Sodų bendrijų pirmininkai dėl konteinerių pastatymo turėtų kreiptis telefonu 8 694 535 68.

Paslaugą teikia patyrusi bendrovė

Vietinę rinkliavą nuo 2018 m. sausio 1 d. administruoja UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – PRATC).

PRATC įvykdė mišrių komunalinių atliekų Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje surinkėjo ir jų vežėjo į apdorojimo arba šalinimo įrenginius viešojo pirkimo procedūras. 2017 m. rugsėjo 26 d. pasirašyta sutartis su AB „Rokiškio komunalininkas“, kuris teikia mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo į apdorojimo ar šalinimo įrenginius Rokiškio rajone paslaugas.

Pastaroji įmonė ir anksčiau teikė šias paslaugas Rokiškio rajone. Nuo 2018 m. sausio 1 d. gyventojams nebereikia pasirašyti paslaugų teikimo sutarčių. Dėl pasikeitimų niekur kreiptis nereikia. Pagal naują tvarką moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai. Visi atliekų turėtojai paštu gaus mokėjimo pranešimus (kovo mėnesį) net jei neturi konteinerių (tokiu atveju turi kreiptis dėl konteinerio pastatymo į AB „Rokiškio komunalininkas“ ). Pranešimuose bus nurodyta kainos pastovioji ir kintamoji dalys bei bendra kaina (pastovioji + kintamoji), kurią reikia mokėti. Gyventojams bus galima susimokėti ketvirčiais arba už visus metus iš karto. Pranešime bus ir informacija, kur galima sumokėti už suteiktas paslaugas.

Nuo 2017 m. lapkričio mėnesio specialiais elektroniniais lipdukais buvo pradėti ženklinti visi individualių namų mišrių komunalinių atliekų konteineriai. Tai būtina padaryti tam, kad dvinarės rinkliavos administratorius informacinėje sistemoje matytų, kiek kartų per mėnesį buvo ištuštintas kiekvienas konteineris, nes nuo to priklausys kintamoji mokesčio dalis.

Rokiškio rajono sodų ir garažų bendrijų pirmininkai, individualių namų gyventojai bei visi kiti nekilnojamo turto savininkai, kurie dar neturi konteinerio, o turėtų jį gauti, turi kreiptis dėl jo pastatymo telefonu 8 458 710 83.

Šiuo metu PRATC formuoja atliekų turėtojų registrą.  Kadangi Nekilnojamo turto registras turi būti susietas su Gyventojų registru, nustatomi įvairūs netikslumai. Be to, yra daug klaidų ir duomenyse, kuriuos pateikė Registrų centras. Jei pirmuosiuose mokėjimo pranešimuose rasite netikslumų, pavyzdžiui, bus nurodytas nekilnojamas turtas, kuris yra parduotas ar pranešime bus nurodyti asmenys, kurie yra pakeitę deklaruotą vietą, prašome pranešti – PRATC. Jei nekilnojamo turto paveldėtojai Registrų centre nesutvarkė dokumentų, tai mokėjimo pranešimai bus išsiųsti mirusio žmogaus vardu. Tokių nemalonių įvykių priežastis – neapdairus gyventojų dokumentų tvarkymas. Pasitaiko atvejų, kai asmeniui įsigijus nekilnojamą turtą, buvę jo gyventojai nėra išsideklaravę. Tokiu atveju mokėjimo pranešime bus nurodyti visi Registrų centro duomenimis nekilnojamame turte deklaruoti gyventojai. Jei nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, avarinės būklės, netinkamas naudoti ar sudegęs, išgriautas, bet tai neįregistruota Registrų centre, tai tokie nekilnojamo turto savininkai taip pat gaus mokėjimo pranešimus. Netinkamų naudoti objektų savininkams reikalinga kreiptis į administratorių ir pateikus aplinkybes pagrindžiančius dokumentus, bus nustatytas metinis vietinės rinkliavos dydis – 5 Eur/metams.

Vienas nekilnojamo turto objektas gauna vieną mokėjimo pranešimą. Jei pastato savininkai yra keli ir norima gauti atskirus mokėjimo pranešimus, galima skambinti, rašyti elektroniniu paštu ar kreiptis į PRATC  padalinį ir kiekvienam savininkui bus išsiųsti atskiri mokėjimo pranešimai.

Jei mokėjimo pranešime pastebėsite klaidų, netikslumų ar pastato faktinė naudojama paskirtis nesutaps su įregistruota Registrų centre, prašome kreiptis į PRATC Rinkliavų administravimo ir kontrolės padalinį Rokiškyje adresu Laukupio g. 3, tel. 8 45 432 199, el. p. rinkliavos.rok@pratc.lt .

Dvinarę rinkliavą sumokėti ir netikslumams mokėjimo pranešimuose pašalinti yra pakankamai laiko (už pirmą 2018 m. ketvirtį iki birželio pabaigos), tad sunerimti dėl skolų nevertėtų. PRATC, dvinarės rinkliavos mokėtojų, labai prašo kantrybės. Nuo 2018 m. sausio 1 d. buvo pereita nuo tarifinės sistemos prie dvinarės rinkliavos, nemažai pasikeitimų. Sprendimas dėl dvinarės rinkliavos įvedimo ir įkainių priimtas savivaldybės tarybos. Įkainius galima rasti internetinėje svetainėje www.pratc.lt . Gavus pirmuosius mokėjimo pranešimus dėl netikslumų išaiškinimo ar sudėtingo susisiekimo nurodytais telefonais nerimauti nevertėtų. Pirmosiomis savaitėmis telefonu prisiskambinti sunku dėl didelio skambinančiųjų skaičiaus. Siūloma palaukti dvi ar tris savaites ir kreiptis vėliau, nes už 2018 m. pirmą ketvirtį, apmokėjimą reikalinga įvykdyti iki birželio 31 dienos.

Gyventojams primenama, kad už rinkliavą surinktos lėšos bus naudojamos atliekų tvarkymo sistemai išlaikyti: atliekų surinkimo aikštelėms, konteineriams atnaujinti, atliekų vežimo paslaugoms bei atliekų sutvarkymo įrenginiams atnaujinti ir išlaikyti.

Dvinarė rinkliava bus taikoma tik už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, o pakuočių atliekos yra ir bus surenkamos nemokamai. Šį srautą finansuoja gamintojų-importuotojų organizacijos.

DVR sistema įgyvendina principą „teršėjas moka“, tokiu būdu ir nesąžiningi atliekų turėtojai, kurie vengdavo sudaryti sutartis, o savo atliekas šalindavo nelegaliai, yra priversti susimokėti už suteikiamą komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugą.

Mokėdami rinkliavą gyventojai moka už sveikesnę aplinką. Ilgą laiką leidom sau kaupti sąvartynus, versdavome šiukšles į karjerus. Dabar Europos sąjungos reikalavimai yra griežti ir nuolat griežtinami. Rinkliava suteikia galimybę kurti ir išlaikyti ekologišką atliekų tvarkymo sistemą: užtikrinti, kad biologiškai skaidžios atliekos neapdorotos nepatektų į sąvartynus, taip mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą, atskirti ir perdirbti gyventojų neišrūšiuotas antrines žaliavas, saugiai pašalinti likusias atliekas, tinkamai prižiūrėti uždarytus senus sąvartynus, rinkti buities pavojingąsias atliekas, jas rūšiuoti ir pan.