PANEVĖŽIO REGIONO SENŲ SĄVARTYNŲ IR ŠIUKŠLYNŲ UŽDARYMAS

Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-003

Projekto finansavimas:
Projekto vertė – 14.930.068,33 Lt, iš kurių:
• Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos dalis – 12.690.558,08 Lt.
• Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 2.239.510,25Lt
Projekto tikslai ir uždaviniai:
• Paraiškos ir pirkimų dokumentų parengimas
• Projekto administravimas
• 93 senų sąvartynų ir šiukšlynų Panevėžio regione uždarymo darbai
Panevėžio rajone uždaromų sąvartynų ir šiukšlynų sąrašas
Pasvalio rajone uždaromų sąvartynų ir šiukšlynų sąrašas
Biržų rajone uždaromų sąvartynų ir šiukšlynų sąrašas
Kupiškio rajone uždaromų sąvartynų ir šiukšlynų sąrašas
Rokiškio rajone uždaromų sąvartynų ir šiukšlynų sąrašas

 • 94 senų sąvartynų ir šiukšlynų Panevėžio regione uždarymo darbų techninė priežiūra
  • Visuomenės informavimo programos įgyvendinimas
  • Auditas

Projekto įgyvendinimo terminas:
Pradžia – 2009 m. liepos 14 d.
Pabaiga – 2015 m. spalio 22 d.

Projekto vykdymo eiga:
2009 m. gruodžio 3 d. su Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis.

2009 m. liepos 14 d. pasirašyta sutartis su UAB “JOSTRA” dėl paraiškos ir pirkimo dokumentų parengimo.
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2009 m. lapkričio 20 d. pasirašyta sutartis su UAB VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ EKSPERTŲ GRUPĖ dėl projekto administravimo (viešųjų pirkimų organizavimo ir priežiūros) paslaugų teikimo.
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2010 m. kovo 23 d. pasirašyta sutartis Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas: 94 sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo (rangos darbų) techninė priežiūra Nr. 2010/P/03/10021/4 su UAB Sweco Lietuva dėl rangos darbų techninės priežiūros paslaugų teikimo.

2010 m. spalio 11 d. pasirašyta sutartis Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas Nr. 2010/D/04 su UAB Pireka (nuo 2012 m. sausio 16 d. pakeitė pavadinimą į UAB „LitCon“)“ ir SIA Būvalts R jungtinės veiklos sutarties pagrindu dėl 94 senų sąvartynų ir šiukšlynų rangos darbų.

2011 m. gegužės 20 d. pasirašyta sutartis Nr. 2011/P/05 su UAB Socialinis institutas dėl projekto viešinimo paslaugų teikimo.
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2012 m. vasario 23 d. pasirašyta sutartis Nr. 2012/P/06 su UAB „Audit & Accounting” dėl audito paslaugų teikimo.

2013 m. liepos 30 d. pasirašyta sutartis Nr. 2013/D/07 su UAB „LitCon“ ir SIA Būvalts R jungtinės veiklos sutarties pagrindu dėl papildomų darbų įgyvendinant projektą „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ atlikimo.

Informacija apie projekto eigą:
SENŲ SĄVARTYNŲ IR ŠIUKŠLYNŲUŽDARYMAS PANEVĖŽIO REGIONE
BIRŽŲ RAJONE BUS SUTVARKYTA APIE 18,4 HA ATLIEKOMIS UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ
PASVALIO RAJONE BUS SUTVARKYTA APIE 12,63 HA ATLIEKOMIS UŽTERŠTŲTERITORIJŲ
PROJEKTO „PANEVĖŽIO REGIONO SENŲ SĄVARTYNŲ IRŠIUKŠLYNŲ UŽDARYMAS “ EIGA
SOCIALIAI AKTYVI JAUNOJI KARTA APDOVANOTA UŽ ATSAKINGĄ POŽIŪRĮ Į APLINKOSAUGĄ
PASVALIO RAJONE BEVEIK BAIGTI VISŲ NUMATYTŲ UŽDARYTI SĄVARTYNŲ REKULTIVAVIMO DARBAI
UŽDAROMUS SENUS SĄVARTYNUS KEIČIA ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS
PANEVĖŽIO RAJONE IKI 2013 METŲ PABAIGOS REKULTIVUOSIME 30 SĄVARTYNŲ

 

SENŲ SĄVARTYNŲ IR ŠIUKŠLYNŲ UŽDARYMAS PANEVĖŽIO REGIONE

2011 m. Rugpjūčio mėn. 08 d., Pirmadienis

Senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas Panevežio regione įgyvendinant projektą “Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas” Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-003.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią sanglaudos skatinimo programą Sanglaudos fondo lėšomis ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis..
Šiuo metu UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Panevėžio RATC) įgyvendina Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo projektą. Šis projektas susijęs su Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano strateginiu tikslu – iki 2011 m. pabaigos uždaryti visus aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų neatitinkančius sąvartynus. Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 2007 – 2013 m. numatoma sukurti atliekų tvarkymo sistemą, kuri užtikrintų žmonių sveikatai ir aplinkai saugų visų atliekų srautų tvarkymą. Panevėžio RATC vykdydamas Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo projektą prisideda prie Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano nuostatų įgyvendinimo.
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo plano tikslai yra:
• Mažinti atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.
• Užtikrinti racionalų atliekų medžiaginių ir energetikos išteklių naudojimą.
Šių tikslų bus siekiama kuriant regioninę atliekų tvarkymo sistemą. Regioninės atliekų tvarkymo sistemos Panevėžio apskrityje sukūrimas apima atliekų surinkimo, rūšiavimo, naudojimo bei šalinimo sistemų planavimą ir sukūrimą ar modernizavimą, senų sąvartynų uždarymą ir rekultivavimą, naujų, modernių atliekų šalinimo įrenginių statybą, efektyvų atliekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimą ir administravimą.
Šiuo metu Panevėžio apskrityje, be regioninio sąvartyno, yra 94 įvairaus dydžio sąvartynai ir šiukšlynai. Visuose šiuose sąvartynuose atliekų priėmimas ir tvarkymas neatitinka ES Atliekų sąvartynų direktyvos reikalavimų bei jie yra pavojingi arba potencialiai pavojingi aplinkai ir žmonių sveikatai. Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo projekto įgyvendinimo metu numatyta:
• Uždaryti 4 rajoninius sąvartynus: Ožkiniškio (Biržų rajone), Didžiagrašių (Kupiškio rajone), Levaniškio (Pasvalio rajone) ir Ruzgų (Rokiškio rajone). Kiekvieno iš šių sąvartynų uždarymo techninis sprendimas apima: Sąvartyno kaupo suformavimą ir uždengimą; Dujų surinkimo sistemos įrengimą; Paviršinio vandens surinkimo sistemos įrengimą; Sąvartynų teritorijose esančių nebereikalingų pastatų demontavimą; Sąvartynų teritorijų sutvarkymą.
• Uždaryti 78 seniūnijų vidutinio bei mažo pavojingumo sąvartynus, juos uždarant dabartinėje sąvartyno vietoje. Šių sąvartynų uždarymo techninis sprendimas apima: Sąvartynų teritorijose esančių atliekų surinkimą; Atliekų sustumdymą ir sutankinimą; Sąvartynų kaupo suformavimą; Sutankintų atliekų užpylimą gruntu; Nuolydžio paviršiaus suformavimą; Užpiltos teritorijos apželdinimą; Apsauginių ženklų pastatymą.
• Uždaryti 12 seniūnijų vidutinio bei mažo pavojingumo sąvartynų, juose esančias atliekas išvežant į kitą sąvartyną. Šių sąvartynų uždarymo techninis sprendimas apima: Sąvartynų teritorijose esančių atliekų surinkimą; Apsauginių pylimų išardymą; Atliekų iškasimą, pakrovimą ir išvežimą į arčiausiai esantį sąvartyną; Po sąvartynais esančio dirvožemio iškasimą ir išvežimą, jeigu jis yra vizualiai užterštas; Užpiltos teritorijos išlyginimą ir apželdinimą; Apsauginių ženklų pastatymą.
Įgyvendinus projektą eksploatuojami sąvartynai atitinks visus ES nustatytus reikalavimus, atliekų tvarkymas atitiks nacionalines nuostatas, bus įgyvendintas vienas iš efektyvios regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo etapų, sumažės uždarytų sąvartynų poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai. Taip pat, sąvartynų uždarymas suteiks galimybę naudoti papildomus žemės plotus žemės ūkio ar kuriai kitai veiklai plėtoti. Įgyvendinus projekto uždavinius bus sudaryta galimybė pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms.
Nuo 2009 m. liepos 16 d. visi aukščiau išvardinti sąvartynai Panevėžio apskrityje neeksploatuojami. Regione veikia vienintelis Panevėžio regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas Dvarininkų kaime Panevėžio rajone.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

BIRŽŲ RAJONE BUS SUTVARKYTA APIE 18,4 HA ATLIEKOMIS UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ

2012 m. vasaris

Įgyvendinant projektą „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“, kitamet Biržų rajone bus sutvarkyta apie 18,4 ha atliekomis užterštų teritorijų. Biržų rajono sąvartynų uždarymas ir sutvarkymas yra sudėtinė Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto dalis.
Šiuo metu Biržų miesto buitinių atliekų sąvartyno (Ožkiniškio) bei dvidešimties mažesnių sąvartynų ir šiukšlynų teritorijos (Pučekalnės gyv., Radviliškio sen.; Parovėjos, Parovėjos sen.; Gaižiūnų, Vabalninko sen.; Germaniškio, N. Radviliškio sen.; Račgalių, Vabalninko sen.; Anglininkų, Širvenos sen.; Kratiškių gyv., Širvenos sen.; Bėčiūnų, N. Radviliškio sen.; Užugulbinės, Pabiržės sen.; Pagirių, Pabiržės sen.; Kučgalio, Papilio sen.; Kupreliškio, Papilio sen.; Kvetkų, Papilio sen.; Papilio, Papilio sen.; Medeikių, Parovėjos sen.; Užušilių, Pakrovėjos sen.; Pačeraukštės, Pačeraukštės sen.; Ančiškių, Vabalninko sen.; Meiliūnų, Vabalninko sen.; Šukionių, Vabalninko sen.) yra uždarytos ir rekultivuojamos.
Projekto „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ rangos darbų konkursą laimėjusi UAB „Pireka“ ir SIA „Būvalts R“ veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu sąvartynų uždarymo darbus vykdo pagal UAB „Statinių projektavimo biuras“ parengtus techninius projektus.
Biržų miesto buitinių atliekų sąvartynas (Ožkiniškio) yra priskiriamas aukšto prioriteto sąvartynų grupei. Ožkiniškio sąvartynas yra Ožkiniškio kaimo apylinkėse Biržų rajone, nuo Biržų miesto nutolęs apie 4 kilometrus. Šis sąvartynas buvo eksploatuojamas nuo 1984 metų, eksploatuojanti įmonė – UAB „Biržų komunalinis ūkis“. Šiame sąvartyne buvo kaupiamos nerūšiuotos buitinės atliekos iš Biržų miesto bei kitų rajono gyvenviečių. Biržų miesto buitinių atliekų sąvartyno (Ožkiniškio) uždarymo darbai įgyvendinami imantis šių priemonių: 1) gruntinio vandens kokybės duomenų peržiūrėjimas iš monitoringo gręžinių; 2) sąvartyno uždengimo sistemos įrengimas, apimant sąvartyno dujų surinkimą, paviršinio vandens surinkimo ir šalinimo sistemos; 3) kaupo uždengimas ir teritorijos sutvarkymas apsėjant ją žole. Po sąvartyno uždarymo numatoma sąvartyno kontrolinio periodo trukmė – 30 metų. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras vykdys teritorijos priežiūrą, aplinkos monitoringą. Šio sąvartyno uždarymo darbai jau įpusėjo. Liko atlikti kaupo uždengimo ir teritorijos sutvarkymo darbus.

Mažesni sąvartynai esantys Biržų rajone (vidutinio prioriteto kategorijai priskiriami – 4, žemo prioriteto kategorijai priskiriami – 16) uždaromi vykdant tokius darbus: surenkamos atliekos, esančios už sąvartynų teritorijos; sustumdomos ir sutankinamos atliekos, kurių tūris po sutankinimo sumažėja apie 20 %; suformuojamas atliekų kaupas; sutankintos atliekos užpilamos 0,5 m grunto sluoksniu; suformuojamas paviršiaus nuolydis; apželdinama užpilta teritorija; pastatomi apsauginiai ženklai bei sutvarkomas kraštovaizdis. Rengiant šių teritorijų uždarymo planus buvo nustatyta, kad dirvožemiui, požeminiam ir paviršiniam vandeniui nėra potencialios grėsmės, todėl dujų drenažo įrengti nereikia. Šių sąvartynų uždarymo darbus numatoma pradėti 2012 m. pradžioje.
Šių darbų užsakovas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras bei Biržų rajono savivaldybė taip pat kviečia visus Biržų krašto žmones prisidėti prie švaresnės Lietuvos išsaugojimo ir atliekas šalinanti tik gyventojams išdalintuose konteineriuose, žaliųjų atliekų ir stambagabaričių bei pavojingų atliekų priėmimo aikštelėje, Biržų k., Širvenos sen., Biržų r. bei Panevėžio regioniniame sąvartyne, Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r.. Pasak Vytauto Zurbos Biržų rajono savivaldybės administracijos Vietinio skyriaus vyr. specialisto: „Buitinių atliekų surinkimui gyventojams nemokamai buvo išdalinta 6,5 tūkst. konteinerių, iš kurių reguliariai yra išvežamos atliekos, tačiau vis tiek dar yra gyventojų, kurie atliekas veža į mišką ar palieka pakelėse. Šiemet Savivaldybės administracija bešeimininkių atliekų surinkimui ir išvežimui į Panevėžio regioninį sąvartyną išleido virš 80 000 litų. Šias lėšas buvo galima panaudoti kitiems tikslams. Dar kartą noriu priminti gyventojams, kurie neturi buitinių atliekų konteinerių, kad kreiptųsi į UAB „Biržų komunalinis ūkis“, kur jiems nemokamai bus išduoti atliekų surinkimo konteineriai“.

PASVALIO RAJONE BUS SUTVARKYTA APIE 12,63 HA ATLIEKOMIS UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ

2012 m. kovas

 Įgyvendinant projektą „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“, kitamet Pasvalio rajone bus sutvarkyta apie 12,63 ha atliekomis užterštų teritorijų. Pasvalio rajono sąvartynų uždarymas ir sutvarkymas yra sudėtinė Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto dalis.
Šiuo metu Pasvalio miesto sąvartyno (Levaniškio) bei septynių mažesnių sąvartynų ir šiukšlynų teritorijos (Kubiliūnų, Saločių sen.; Ditčiūnų, Pušaloto sen.; Vaškų, Vaškų sen.; Liukpetrių, Daujėnų sen.; Kelmučių, Joniškėlio sen.; Deveitonių, Namišių sen.; Miežiūnų, Krinčino sen.) yra uždarytos ir rekultivuojamos.
Projekto „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ rangos darbų konkursą laimėjusi UAB „Pireka“ ir SIA „Būvalts R“ veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu sąvartynų uždarymo darbus vykdo pagal UAB „Statinių projektavimo biuras“ parengtus techninius projektus.
Pasvalio miesto sąvartynas (Levaniškio) yra priskiriamas aukšto prioriteto sąvartynų grupei. Levaniškio sąvartynas yra Levaniškio kaimo apylinkėse Pasvalio rajone, nuo Pasvalio miesto nutolęs apie 8 kilometrus. Šis sąvartynas buvo eksploatuojamas nuo 1986 – 1987 metų. Jame buvo kaupiamos nerūšiuotos buitinės atliekos iš Pasvalio ir Joniškėlio miestų bei rajono miestelių ir kaimų. Pasvalio miesto sąvartyno (Levaniškio) uždarymo darbai įgyvendinami imantis šių priemonių: 1) gruntinio vandens kokybės duomenų peržiūrėjimas iš monitoringo gręžinių; 2) sąvartyno uždengimo sistemos įrengimas, apimant sąvartyno dujų surinkimą, paviršinio vandens surinkimo ir šalinimo sistemos; 3) kaupo uždengimas ir teritorijos sutvarkymas apsėjant ją žole. Po sąvartyno uždarymo numatoma sąvartyno kontrolinio periodo trukmė – 30 metų. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras vykdys teritorijos priežiūrą, aplinkos monitoringą. Šio sąvartyno uždarymo darbai pradėti – suformuotas kaupas. Liko atlikti kaupo uždengimo ir teritorijos sutvarkymo darbus.

Mažesni sąvartynai, esantys Pasvalio rajone, uždaromi vykdant tokius darbus: surenkamos atliekos, esančios už sąvartynų teritorijos; sustumdomos ir sutankinamos atliekos, jų tūris po sutankinimo sumažėja apie 20 %; suformuojamas atliekų kaupas;sutankintos atliekos užpilamos 0,5 m grunto sluoksniu; suformuojamas paviršiaus nuolydis; apželdinama užpilta teritorija; pastatomi apsauginiai ženklai bei sutvarkomas kraštovaizdis. Rengiant šių teritorijų uždarymo planus, buvo nustatyta, kad dirvožemiui, požeminiam ir paviršiniam vandeniui nėra potencialios grėsmės, todėl dujų drenažo įrengti nereikia. Šiuo metu sutvarkyti 5 iš 7 rajone esančių mažesnių sąvartynų – Dičiūnų, Kelmučių, Kubiliūnų, Liukpetrių, Miežiūnų. Likusiuose Deveitonių ir Vaškų sąvartynuose yra suformuoti atliekų kaupai. Šių sąvartynų rekultivavimo darbai bus užbaigti 2012 m. pradžioje.
Šių darbų užsakovas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras bei Pasvalio rajono savivaldybės administracija kviečia visus Pasvalio krašto žmones prisidėti prie švaresnės Lietuvos bei Pasvalio krašto išsaugojimo ir atliekas šalinti tik gyventojams išdalintuose konteineriuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje esančioje Levaniškio k., Pasvalio r., didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje esančioje Pasvalyje Mūšos g. 12, bei Panevėžio regioniniame sąvartyne, esančiame Panevėžio rajone Miežiškių seniūnijoje Dvarininkų k. Pasak Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (ekologo) Algimučio Balčiūnaičio, Pasvalio rajono miestų ir kaimų gyventojams nemokamai pagal panaudos sutartis buvo išdalinta 6191 120/140 l talpos bei 1549 240 l talpos konteinerių, miestuose, miesteliuose bei kaimuose buvo pastatyti 587 770/1100 l talpos konteineriai, iš kurių reguliariai yra išvežamos atliekos, tačiau vis tiek dar yra gyventojų, kurie atliekas veža į mišką ar palieka pakelėse. Šiemet Pasvalio r. savivaldybės administracija bešeimininkių atliekų surinkimui ir sutvarkymui išleido daugiau kaip 20 600 litų. Šias lėšas buvo galima panaudoti kitiems tikslams, todėl dar kartą reikia priminti, kad gyventojai, kurie neturi buitinių atliekų surinkimo konteinerių, privalo kreiptis į UAB „Pasvalio gerovė“ arba UAB „Švarinta“, kurios jiems tokius konteinerius išduos nemokamai.

PROJEKTO „PANEVĖŽIO REGIONO SENŲ SĄVARTYNŲ IR ŠIUKŠLYNŲ UŽDARYMAS “ EIGA

2011 m. gruodis

Įgyvendinant „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ projektą (projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-003) finansuojamą Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis atlikti šie darbai:
• Panevėžio rajone sutvarkyti šie sąvartynai: Meldiškių, Pelėdiškių, Karsakiškio, Vilkapjūvių, Genėtinių, Kutiškių, Jotainių, Bartkūnų, Masiokų, Uliūnų, Tumagalio;
• Kupiškio rajone sutvarkyti Paprūdžių ir Paryžės sąvartynai. Didžiagrašių sąvartynui atlikti I etapo darbai (suformuotas sąvartyno kaupas), liko atlikti kaupo uždengimo ir teritorijos sutvarkymo darbus.
• Pasvalio rajone sutvarkyti šie sąvartynai: Dičiūnų, Kelmučių, Kubiliūnų, Liukpetrių, Miežiūnų;

 • Rokiškio rajone sutvarkytas Juodupės sąvartynas, Ruzgų sąvartynui atlikti I etapo darbai (suformuotas sąvartyno
  kaupas), liko atlikti kaupo uždengimo ir teritorijos sutvarkymo darbus.
  • Biržų rajone esančio Biržų miesto buitinių atliekų sąvartynui (Ožkiniškio) atlikti I etapo darbai (suformuotas sąvartyno kaupas), liko atlikti kaupo uždengimo ir teritorijos sutvarkymo darbus. Mažensnių sąvartynų uždarymo darbus numatoma pradėti artimiausiu metu.

SOCIALIAI AKTYVI JAUNOJI KARTA APDOVANOTA UŽ ATSAKINGĄ POŽIŪRĮ Į APLINKOSAUGĄ

2012 m. birželis

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras įgyvendina Panevėžio regiono senųsąvartynų ir šiukšlynų uždarymo projektą, finansuojamą Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Šio projekto pagrindu Panevėžio regione uždaromi 94 Europos Sąjungos reikalavimųneatitinkantys sąvartynai. Projekto pagrindiniai tikslai mažinti atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai bei užtikrinti racionalųatliekų medžiaginių ir energetikos išteklių naudojimą.

Norėdami paskatinti Lietuvos jaunąją kartą būti socialiai aktyviais, formuoti atsakingą požiūrį į aplinkosaugą, plėsti moksleivių žinias apie atliekų rūšiavimo svarbą ir būtinybę, ugdyti ekologišką gyvenseną, padėti moksleiviams suvokti problemas, kylančias dėl netinkamo atliekų rūšiavimo bei skatinti moksleivius saugoti gamtą ir atsakingai ja rūpintis organizavome rašinio konkursą „Noriu augti švarioje Lietuvoje“.

Konkursui buvo pateikti 56 trečių – ketvirtų pradinių klasių moksleivių rašiniai iš 9 Panevėžio regione esančių mokyklų: Biržųrajono Kratiškių pagrindinės mokyklos, Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos, Biržųrajono Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos, Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos, Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos, Panevėžio Senvagės pagrindinės mokyklos, Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos, Panevėžio „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos ir Panevėžio „Vilties“ pagrindinės mokyklos.

Rašinius vertino komisija sudaryta iš UAB Panevėžio regiono atliekųtvarkymo centras ir UAB „Socialinis institutas” paskirtų atsakingų už konkursąasmenų. Vieną darbą vertino 4 vertinimo komisijos nariai, kurie atsižvelgė į temos suvokimą, rašinio originalumą ir autentiškumą,kūrybiškumą. Komisija atrinko 3 geriausius rašinius, kurių autoriai (laureatai) buvo apdovanoti specialiai šiam konkursuiįsteigtais prizais – 8 GB USB raktais, marškinėliais, rašikliais ir edukacine švietėjiška ekskursija į Panevėžio regioninįsąvartyną Dvarininkų kaime, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. Visi mokiniai konkursui pateikę rašinius bei jų mokytojai buvo apdovanoti padėkos raštais, kurie jiems buvo išsiųsti paštu.

Nuoširdžiai sveikiname rašinio „Noriu augti švarioje Lietuvoje“ laureatus, kuriais tapo:

 • Gabija Darčkutė (11 metų) Biržų rajono Kratiškių pagrindinės mokyklos 4 klasės mokinė. Mokytoja Nijolė Baltrušaitienė;
 • Domantas Vogulis (9 metai) Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos 3 klasės mokinys. Mokytoja Aldona Laužikienė;
 • Benas Simanavičius (11 metų) Panevėžio „Vilties“ pagrindinės mokyklos mokinys. Mokytoja Asta Sakalienė.

Konkurso laureatų apdovanojimai įvyko 2012 m. balandžio 30 d. Po apdovanojimų konkurso nugalėtojai su klase buvo pakviesti dalyvauti edukacinėje švietėjiškoje ekskursijoje Panevėžio regioniniame sąvartyne Dvarininkų kaime. Moksleiviai turėjo galimybę daugiau sužinoti apie 94 Panevėžio regione uždaromus sąvartynus bei jau uždarytą senajį Panevėžio sąvartyną. Taip pat apžiūrėti antrinių žaliavų rūšiavimo patalpas, stebėti rūšiuotų atliekų presavimą. Ekskursijos metu mokiniai užlipo ant kalno, t.y. dabar jau sutvarkyto Panevėžio regioninio sąvartyno, taip pat apžiūrėjo ir pabūvojo patalpoje, kurioje iš sutvarkyto senojo sąvartyno susikaupusių dujųgaminama elektra.

Didelį džiaugsmą moksleiviams sukėlė galimybė visai klasei pasisverti ant svarstyklių, kuriomis sveriamos į Panevėžio regioninį sąvartynąatgabenamos atliekos iš viso Panevėžio regiono bei pačių mažiausių 94 Panevėžio regione uždarytų ar šiuo metu uždaromų sąvartynų, kurie nutolę ne toliau kaip 20 kilometrų. Biržų rajono Kratiškių pagrindinės mokyklos 4 klasės mokiniai su mokytoja svėrė 340 kilogramų, Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos 3 klasės mokiniai su mokytoja sverė 660 kilogramų,o Panevėžio „Vilties“ pagrindinės mokyklos 4 klasės mokiniai su mokytoja svėrėnet 920 kilogramų.

Moksleiviai išvyko namo apdovanoti, pilni naujų įspūdžių, žinių ir su mums duotu pažadu toliau puoselėti, tausoti aplinką bei skatinti tai daryti kitus.  

ŠVARIOS LIETUVOS IŠSAUGOJIMAS MOKSLEIVIŲ AKIMIS

2012 m. liepa

 UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras akcentuodamas socialiai atsakingos asmenybės ugdymo poreikį ir svarbą organizavo konkursą „Noriu augti švarioje Lietuvoje“. Siekdami aptarti moksleivių akimis kylančias problemas dėl atliekų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai pateikiame konkurso laureatų rašinėlius. Šie rašiniai puikus pavyzdys kaip reikėtų užtikrinti racionalų atliekų medžiaginių ir energetikos išteklių naudojimą bei visapusiškai siekiantiems augti, ir gyventi švarioje Lietuvoje.

 

Noriu augti švarioje Lietuvoje

Gabija Darčkutė (11 metų) Biržų rajono Kratiškių pagrindinės mokyklos 4 klasės mokinė. Mokytoja Nijolė Baltrušaitienė

Lietuvoje į sąvartynus kasmet patenka apie penkis milijonus tonų įvairių atliekų. Koks tai didelis kiekis, net negaliu suvokti. Mano senelio traktoriaus priekaboje telpa tik keturios tonos grūdų! O ji atrodo, tokia didelė. Dalis mūsų išmestų atliekų yra kenksmingos sveikatai, teršia aplinką, vandenį ir netgi orą.

Tik labai neseniai, maždaug prieš metus Lietuva pradėjo rūšiuoti atliekas. Mūsų kaimas taip pat jau atliekas rūšiuoja. Yra pastatyti trijų spalvų konteineriai ir žmonės raginami į juos mesti atitinkamas atliekas. Mums tai buvo nauja, negirdėta.

Džiaugiuos, kad mūsų kaime žmonės elgiasi protingai. Mano kaimas švarus, žalias. Mes visi stengiames nemėtyti šiukšlių, nes visi mylime savo kaimą ir norime, kad jis vis gražėtų ir pravažiuojantys žmonės galėtų pasidžiaugti: „Koks tvarkingas, švarus Kratiškių kaimas“.

Aš džiaugiuosi, nes pagaliau Lietuva suprato, jei taip ilgai mėtysime šiukšles kur pakliuvo, kas liks iš mūsų planetos! Noriu gražios, švarios, žalios Lietuvos. Aišku, ne tik aš noriu, to nori net ir girių, ir miškų, ir upių gyventojai. Žalios, švarios gimtinės nori kiekvienas vabalėlis, drugelis. Net šiurpas nupurto, kai pagalvoju, kur dėtis miško gyventojams, kaip apsisaugoti nuo bėdų, kai jų gimtus namus nusėja popieriai, buteliai, įvairūs indeliai. Popierius tai nors greit suyra. Užtikš lietus, sušlaps, per dvejus metus suirs. Bet ką kalbėti apie skardines, konservų dėžutes. Joms suirti prireiks devyniasdešimties metų. O jų kraštai tokie aštrūs, jei ant jų užlips miško takeliu bėganti stirna ar kitas žvėrelis. Kokia nelaimė jų laukia?! Plastikas suirs tik per šimtus metų, o stiklui suirti prireiks tūkstantmečio! Jei žmonės nesielgs tinkamai, tai kas atsitiks po tūkstančio metų? Negi šiukšlių krūvos užaugs aukštesnės už medžius?! Juokinga?! Bet susimąstyti reikia nejuokais.

Skaičiau, kad vienas popieriaus konteineris išsaugo vieną medį! Bet vis dar yra abejingų žmonių ir tai jiems nerūpi. Popierių tiesiog meta į šiukšlių dėžes, o paskui jis keliauja į sąvartyną. Surūšiuotas popierius keliautų į popieriaus fabriką ir vėl virstų naujomis knygomis, žurnalais, o gal net spalvotais atvirukais!

Mano šeima ir aš taip pat atliekas rūšiuojame. Noriu, kad Lietuva būtų žinoma kaip švari, tvarkinga šalis. Noriu, kad Lietuva būtų žinoma kaip švari, tvarkinga šalis. Noriu augti ir gyventi pačioje gražiausioje šalyje, kurios pakelėse beržai auga, po beržais žydi šalpusniai, juose dūzgia bitelės atlėkusios aplankyti pirmų pavasario žiedų. O tarp šalpusnių nė vieno pro pravažiuojančios mašinos langą išmesto saldainio popierėlio ar jogurto indelio …

Aš noriu augti švarioje Lietuvoje

Benas Simanavičius (11 metų) Panevėžio „Vilties“ pagrindinės mokyklos mokinys. Mokytoja Asta Sakalienė

Aš – ąžuolas Didysis Plačiašakis. Esu aukštas, drūtas ir iš toli matomas. Gyvenu Aukštaitijos pakraštyje, stoviu išdidus vidury miško prie mažo ežerėlio. Esu galingas ir stiprus, nes atlaikiau daugybę vėtrų ir labai daug audrų.

Kai buvau jaunas, puikiai gyvenau gilių ir kitokių augalų apsuptyje, mano šakose lizdus suko paukšteliai, drėvėje gyveno voveraitė, o mano kamieno nepergraužė net bebrai. Buvau laimingas. Bet  pastebėjo mano gražius namus žmonės ir ėmė čia dažnai lankytis. Iš pradžių džiaugiausi, kol supratau, kad jie kelia pavojų nes palieka laužus, primėto šiukšlių. Kas palikdavo kokią skardinę, butelį, kas maišelį, dėžutę ar nuorūkas. Taigi, vieną dieną pajutau, kad mano namai virsta tiesiog baisiu šiukšlynu. Į mano šakas nebeatskrenda paukšteliai, voveraitė gyvena jau kitame miške. Aš net pamiršau kaip atrodo žibutės. Pavasarį mane džiugina tik kelios pienės. Tiesa, kartais būna tokių dienų, kai ateina žmonės su maišais ir surenka šiukšles. Aš būnu labai laimingas.

Noriu augti švarioje Lietuvoje

Domantas Vogulis (9 metai) Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos 3 klasės mokinys. Mokytoja Aldona Laužikienė

Gražus mažytis mūsų kraštas. Čia ošia miškai, teka upės, gyvena darbštūs žmonės.

Man močiutė pasakoja, kad anksčiau gamta buvo švaresnė. Kaip smagu būdavo basomis bėgioti po rasotą pievą, atsigerti tyro trykštančio šaltinio vandens. Gamta suserga! Ją teršia mašinų bei gamyklų dūmai, upeliuose žuvys prašo švaresnio vandens, džiūsta susirgę medžiai, dažniau sergame ir mes.

Kas skriaudžia gamtą? Kaip jai padėti?

Pavasarį, nutirpus sniegui, aplinka „pasipuošia“ šiukšlėmis: saulytėje blizga stiklo šukės, saldainių popieriukai, voliojasi plastikiniai buteliai. Neatsakingi žmonės netoli vandens telkinių beria trąšas, prie fermų telkšo srutų balutės. O kiek šiukšlių pakelėse, pamiškėse! Čia jos pačios neateina, jas išpila žmonės.

Mes dar maži, tačiau savo rankutėmis irgi prisidedame prie aplinkos švarinimo: stengiamės, kad mūsų mokyklos aplinka būtų tvarkinga, nemėtome kur pakliūva šiuklšlių, tam skirtos šiukšliadežės. Kartu su tėveliais tvarkome namų aplinką, mokomės rūšiuoti šiukšles. Mūsų kaime taip pat yra trijų rūšių šiukšlių konteineriai. Aš žinau, kuris kam skirtas, ten tos rūšies šiukšles ir metu. Atvažiavę didelės mašinos, šias rūšiuotas šiukšles išsiveža ir, manau, jos bus perdirbtos ir panaudotos naujų dirbinių gamybai.

Kasmet dalyvaujame akcijoje „Darom“. Šiemet rinkome šiukšles gyvenvietėje, pakelėse, jas rūšiavome.

Kai dirbsime visi kartu, nešiukšlinsime, jausime atsakomybę už tai, ką darome, bus gera augti švarioje Lietuvoje.

Konkursas buvo organizuotas Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo projekto pagindu, finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 SĄVARTYNŲ UŽDARYMO TERMINAS PRATĘSTAS 2013 METAMS

 2012 m. lapkričio 21 d.

Projekto „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2013 m. gegužės mėnesio. Šis darbų atlikimo terminas pratęstas, atsižvelgiant į rangos sutartyje numatomus atlikti pakeitimus.

 

Pratęsiamas projekto įgyvendinimo terminas

Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo darbus rangovas turėjo užbaigti iki 2012 m. spalio 25 d., tačiau dėl užtrukusio rangos sutarties „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ Nr. 2010/D/04 pakeitimų derinimo su Viešųjų pirkimų tarnyba, kurio metu rangovui nebuvo leista vykdyti darbų, darbų baigimo laikas pratęsiamas iki 2013 m. gegužės mėn.

Rangovas pateikė siūlymus Pakeitimams

Visi Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo projekto darbai atliekami vadovaujantis UAB „Statinių projektavimo biuras“ atliktų techninių projektų sprendiniais. Techniniai projektai buvo parengti 2006 m., o rangos darbų sutartis pasirašyta 2010 m., kai konkurso būdu buvo nustatytas rangovas UAB „Pireka“ (šiuo metu pavadinimas pakeistas Į UAB “LitCon”).

„Vykdant sąvartynų teritorijos rekultivavimo darbus pagal sprendiniuose nustatytą darbų zonos ribą, bei darbų kiekius, nustatytus techniniame projekte, rangovas nustatė, kad padidėję užterštų teritorijų plotai. Daugelyje tvarkomų objektų yra susikaupę didesni nei buvo prognozuota atliekų kiekiai, dėl šios priežasties padidėjo formuojami kaupai, tvarkomos ir apželdinamos teritorijos. Rangos sutartyje numatyta, kad esant nenumatytoms fizinėmis sąlygomis (gamtos ir žmogaus sukurtų fizinių sąlygų bei kitų fizinių kliūčių ir teršalų, su kuriais Rangovas vykdydamas darbus susiduria Statybvietėje įskaitant geologines ir hidrogeologines sąlygas, išskyrus klimatines sąlygas) bei esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams ar klaidoms techniniuose projektuose, Inžinierius turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra neišvengiami sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti. Rangovas darbus vykdo pagal FIDIC “Raudonąją” knygą. Šios knygos bendrųjų sąlygų  8.4 punkte „Baigimo laiko pratęsimas” įtvirtinta, jog Rangovui turi būti suteikiama teisė į baigimo laiko pratęsimą dėl pakeitimo arba kitokių esminių sutartyje nenumatytų darbo apimčių pokyčių, bet kokio uždelsimo, kliūčių arba trukdymų.“, – susiklosčiusią situaciją komentavo projekto administratorė Daiva Bručienė.

Atsižvelgiant į rangovo statybiniais tyrinėjimais pagrįstus Rangovo siūlymus pakeitimams, Inžinierius, vadovaujantis rangos sutarties bei FIDIC „Raudonosios“ knygos nuostatomis, parengė rangos sutarties „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ Nr. 2010/D/04 pakeitimus, pagal kuriuos koreguojami techniniai projektai. Numatytiems papildomiems darbams atlikti bus naudojamos sutartyje numatytos užsakovo rezervo lėšos, sudarančios 10 proc. faktinės atliktų darbų sumos.

Projekto įgyvendinimas

Projekto „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ įgyvendinimo metu Panevėžio regione iki 2013 metų gegužės mėnesio numatyta uždaryti 94 Europos Sąjungos reikalavimų neatitinkančius sąvartynus. Šiuose 94 uždaromuose sąvartynuose ir šiukšlynuose atlikti geodeziniai matavimai. Šiuo metu sąvartynų uždarymo ir rekultivavimo darbus pagal numatytus techninius sprendinius galima vykdyti tik dalyje sąvartynų:

Panevėžio rajone numatyta uždaryti 30 sąvartynų, iš kurių 9 sąvartynai uždaryti (Bartkūnų k., Ramygalos sen.; Jotainių k., Vadoklių sen.; Karsakiškio k., Karsakiškio sen.; Vilkapjūvių k., Karsakiškio sen.; Genėtinių k., Vadoklių sen.; Kutiškių k., Velžio sen.; Tumagalio k., Miežiškių sen.; Uliūnų k., Ramygalos sen.; Masiokų k., Ramygalos sen.), Meldiškių k., Karsakiškio sen. esančiame sąvartyne atlikta dalis numatytų darbų, o 20 sąvartynų įtraukta į siūlymus pakeitimams dėl pakeitimo ar kitokių esminių sutartyje nenumatytų darbo apimčių pokyčių.

Pasvalio rajonenumatyta uždaryti 8 sąvartynus, iš kurių 3 sąvartynai uždaryti (Ditčiūnų k., Pušaloto sen.; Kelmučių k., Joniškėlio sen.; Kubiliūnų k., Saločių sen.), o likusiuose 5 sąvartynuose (Pasvalio m. Levaniškio k.; Deveitonių k., Namišių sen.; Liukpetrių k., Daujėnų sen.; Miežiūnų k., Krinčino sen.; Vaškų k., Vaškų sen.) vyksta uždarymo darbai, t.y. atlikta dalis numatytų darbų.

Kupiškio rajone numatyta uždaryti 21 sąvartyną. Šiuo metu uždarymo darbai, t.y. atlikta dalis numatytų darbų vyksta 3 sąvartynuose: Kupiškio m. Didžiagrašių sąvartyne; Paryžės k., Subačiaus sen.; Paprūdžių k., Noriūnų sen.

Rokiškio rajone numatyta uždaryti 14 sąvartynų. Šiuo metu uždarymo darbai, t.y. atlikta dalis numatytų darbų vyksta 2 sąvartynuose: Rokiškio m. Ruzgų k. sąvartyne; Remeikių k., Juodupės sen. sąvartyne.

Rokiškio rajone numatyta uždaryti 21 sąvartyną. Šiuo metu uždarymo darbai, t.y. atlikta dalis numatytų darbų vyksta 10 sąvartynų: Ožkiniškių k.; Anglininkų k., Širvenos sen.; Kratiškių k., Širvenos sen.; Kučgalio k., Papilio sen.; Kupreliškio k., Papilio sen.; Medeikių k., Parovėjos sen.; Pagirių k., Pabiržės sen.; Parovėjos k., Parovėjos sen.; Užugulbinės k., Pabiržės sen.; Užušilių k., Parovėjos sen.

Įgyvendinus projektą atliekų tvarkymas atitiks visus ES nustatytus reikalavimus, bus įgyvendintas vienas iš efektyvios regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo etapų, sumažės uždarytų sąvartynų poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai.

 

PASVALIO RAJONE BEVEIK BAIGTI VISŲ NUMATYTŲ UŽDARYTI SĄVARTYNŲ REKULTIVAVIMO DARBAI

2013 m.  kovo 29 d.

Įgyvendinant Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo projektą, Pasvalio rajone rekultivuoti 7 sąvartynai iš 8 uždarymui numatytų sąvartynų. Šiemet baigus visus sąvartynų uždarymo darbus bus sutvarkyta apie 12,63 ha atliekomis užterštų teritorijų.

 Šiuo metu Pasvalio rajone uždaryti Kelmučių k. Joniškėlio sen., Kubiliūnų k. Saločių sen., Deveitonių k. Namišių sen., Miežiūnų k. Krinčino sen., Ditčiūnų k. Pušaloto sen. ir Liukpetrių k. Daujėnų sen. esantys sąvartynai. Rengiant šių sąvartynų techninius projektus buvo nustatyta, kad dirvožemiui, požeminiam ir paviršiniam vandeniui nėra potencialios grėsmės, todėl dujų drenažo įrengti nereikės. Sąvartynai buvo uždaromi vykdant šiuos darbus: surenkamos visos atliekos, taip pat ir esančios už sąvartynų teritorijos; sustumdomos, sutankinamos atliekos, kurių tūris po sutankinimo sumažėja apie 20 % bei suformuojamas atliekų kaupas; sutankintos atliekos užpilamos 0,5 m grunto sluoksniu ir suformuojamas paviršiaus nuolydis. Liukpetrių k., Vaškų k. ir Deveitonių k. esančiuose sąvartynuose liko atlikti tik aplinkos sutvarkymo darbus – apsodinti žole užpiltą teritoriją, pastatyti apsauginius ženklus bei sutvarkyti kraštovaizdį. Šie darbai bus įgyvendinti atšilus orams.

Pasvalio m. sąvartyne Levaniškio kaime šiuo metu atlikta tik dalis numatytų darbų. Įgyvendinant šio sąvartyno uždarymo darbus remiantis techniniais projektais, kurie buvo parengti 2006 metais, buvo nustatyti praleidimai ir netikslumai įtakoję sutarties pakeitimus. Buvo nustatyti papildomi tvarkomų atliekų kiekiai, nei nurodyti techniniuose projektuose, kurie lėmė būtinybę pažeminti filtrato lygį. Šių papildomų darbų vertė siekia 360 595,49 Lt be PVM ir bus apmokami iš Užsakovo rezervo, kuris sudaro 10 proc. nuo faktinės atliktų darbų vertės. Uždarius Levaniškio kaime esantį sąvartyną numatyta jo kontrolinio periodo trūkmė bei aplinkos monitoringas 30 metų. Šiuos darbus, taip pat ir teritorijos priežiūrą vykdys UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras.

2009 m. liepos 15 d. Pasvalio rajone uždarius sąvartynus rekultivavimui, savivaldybės atliekų tvarkymo sistema tapo sudėtine Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos dalimi. Visos mišrios komunalinės atliekos vežamos į Panevėžio regioninį sąvartyną, esantį Panevėžio rajone Dvarininkų kaime. Pasvalio miesto ir rajono gyventojai, sudarę sutartis su atliekų vežėjais, turi galimybę buityje susidariusias atliekas nemokamai atvežti į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę Mūšos g. 12, Pasvalys, o biologiškai skaidžias atliekas į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Levaniškio k., Pasvalio r.

Džiugu, kad Pasvalio rajono gyventojai naudojasi šiomis aikštelėmis. Pasak Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (ekologo) Algimučio Balčiūnaičio, pasikeitusi tvarka nors ir išaugino atliekų surinkimo kainą, tačiau tuo pat pagreitino ir kultūringesnį atliekų tvarkymą, nes per pastaruosius 3 metus atliekų tvarkymo sutarčių su gyventojais kiekis padaugėjo 30 proc. ir šiuo metu 90 proc. fizinių ir juridinių asmenų turi sutartis su atliekų tvarkytojais.

Lyginant 2011 metus su 2012 metais, didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelė surenkamų atliekų kiekiai didėjo:

Atliekos Kiekis tonomis per metus
2011 metai 2012 metai
Asbestas ir buityje susidariusios pavojingos atliekos 49,35 60,36
Elektros ir elektroninė įranga 8,86 9,37
Statybinės atleikos 65,92 72,57
Mišrios komunalinės atliekos 3,07 8,0

Neženkliai mažėjo, šių atliekų surinkimo kiekis didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelėse:

Atliekos Kiekis tonomis per metus
2011 metai 2012 metai
Biologiškai suyrančios atliekos 19,85 14,03
Padangos 20,45 20,36
Didžiosios atliekos 19,87 18,49
Metalai 0,72 0,25
Stiklas 12,25 8,16
Popierius ir kartonas 0,60 0,47
Plastikai 0,51 0,20

 Į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę 2012 metais buvo priimta 26 tonomis daugiau žaliųjų kompostavimo atliekų, tokių kaip žolė, lapai, medžių ir krūmų šakos, augalų šaknys, pjuvenos, drožlės, nei 2006 metais, kai aikštelė buvo atidaryta ir biologiškai skaidžių atliekų buvo priimta tik 43,40 tonos.

Šie duomenys dar kartą parodo, kad pasikeitusi atliekų tvarkymo sistema yra vertinama ir vis labiau puoselėjama Pasvalio rajono gyventojų.

Džiaugiamės, kad artėjant pavasariui Pasvalio rajone yra beveik baigti visų numatytų uždaryti sąvartynų rekultivavimo darbai, kurie gražins kraštovaizdį žaliuojančiomis pievomis, o ne stūksančiais atliekų kalnais.

UŽDAROMUS SENUS SĄVARTYNUS KEIČIA ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS

2013 m. balandžio 3 d.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras prisidėdamas prie Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano nuostatų įgyvendinimo Panevėžio rajone 2013 metais užbaigs 94 Europos Sąjungos reikalavimų neatitinkančių sąvartynų rekultivavimo darbus. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros duomenimis, planuojama kad iki 2013 metų pabaigos Lietuvoje bus uždaryti 810 aplinkosauginių reikalavimų neatitikę šiukšlynai ir sąvartynai, kuriuos pakeis 11 Europos Sąjungos aplinkosauginius, visuomenės sveikatos reikalavimus atitinkantys sąvartynai bei didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo ir kompostavimo aikštelės.

Šiuo metu Panevėžio regione veikia Panevėžio regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas (Dvarininkų kaime, Panevėžio rajone), 8 didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelės (Savitiškio g. 12, Panevėžys; Senamiesčio g. 114B, Panevėžys; Beržytės g. 10, Garuckų km., Panevėžio raj.; Mūšos g. 12 B, Pasvalys; K. Donelaičio g. 16, Rokiškis; Biržų km., Biržų raj.; Kosmonautų g. 8, Vabalninkas, Biržų raj.; Technikos g. 6I, Kupiškis) ir 6 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (Dvarininkų km., Panevėžio raj.; Beržytės g. 10, Garuckų km., Panevėžio raj.; Levaniškio km., Pasvalio raj.; Ruzgų km., Rokiškio raj.; Biržų k., Biržų raj.; Didžiagrašių km., Kupiškio raj.). Į didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikšteles patekusios atliekos pagal savo sudėtį rūšiuojamos į tam tikrus konteinerius, vėliau perdirbamos ir atitinkamai apdorotos panaudojamos naujų produktų gamyboje.

Gyventojai sudarę sutartis su atliekų vežėjais į didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles gali nemokamai atvežti:

 -mišrias komunalines atliekas;
-smulkias statybos ir griovimo atliekas;
-automobilių padangas, kurių diametras neviršyja 1,18 metro;
-makulatūrą;
-plastiko atliekas;
-stiklo atliekas;
-baldus, langus, duris, kitus didelių gabaritų namų apyvokos reikmenis;
-metalą.

Gyventojai atvežę šias atliekas pagal jų sudėtį turi patys išrūšiuoti į atitinkamus konteinerius, kurie yra pažymėti lentelėmis su nurodytais atliekų pavadinimais.
Šiose aikštelėse, taip pat priimamos ir buityje susidariusios pavojingos atliekos, tokios kaip:

-akumuliatoriai ir galvaniniai elementai;
-gyvsidabrio lempos;
-dažų, lakų, tirpiklių, rašalo, klijų, dervos, ploviklių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų atliekos ir jų tara;
-tepaluotos pašluostės, spec. drabužiai, naudotas absorbentas, tepaluotos pjuvenos;
-rūgštys;
-automobiliniai oro, kuro, tepalo filtrai bei variklio, pavarų dėžės tepalinė alyva. Taip pat automobiliniai amortizatoriai;
-statybinės medžiagos turinčios asbesto, t.y. tokios kaip stogų danga, asbestu užteršti rūbai, medžiagos;
-nenaudojama buitinė technika/įranga ir jos dalys, kuriose yra pavojingų sudedamųjų dalių –monitoriai, aktyvintas stiklas (liuminoforas),      šaldymo agentas (šaldytuvai su freonu), televizoriai ir kt.;
-pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos;
-ir kt.

Dėl pastarųjų atliekų pavojingos sudėties gyventojai šias atliekas privalo atiduoti aikštelės darbuotojui.

Į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles gyventojai nemokamai gali atvežti: žaliąsias kompostuojamas atliekas tokias kaip žolę, lapus, medžių ir krūmų šakas, augalų šaknis, pjuvenas, drožles. Šių žaliųjų kompostavimo atliekų gyventojai gali atvežti 200 kg.

Išsamesnę informaciją apie į aikšteles priimamus atliekų kiekius, aikštelių adresus ir jų darbo laiką galite rasti čia: https://www.pratc.lt/sistema

Antrinių atliekų rūšiavimas ir jų pristatymas į didžiųjų ir pavojingų atliekų aikšteles yra naudingas kiekvienam vartotojui. Rūšiuodami atliekas ir priduodami jas perdirbimui sutaupysime atliekų tvarkymo išlaidas, mažiau atliekų pateks į sąvartyną taip prailginant jų eksploatacijos laiką, išsaugosime švarų orą, vandenį bei pristabdysim miškų kirtimą, prisidėsim prie gamtos ir išteklių energijos taupymo.

Panevėžio regione 94 Europos Sąjungos reikalavimų neatitinkančių sąvartynų uždarymas suteiks galimybę naudoti papildomus žemės plotus žemės ūkio ar kuriai kitai veiklai plėtoti bei leis pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms.

PANEVĖŽIO RAJONE IKI 2013 METŲ PABAIGOS REKULTIVUOSIME 30 SĄVARTYNŲ

2013 balandžio 8 d.

 Įgyvendinant Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo projektą, Panevėžio rajone šiuo metu rekultivuoti 10 iš 30 rekultivavimui numatytų sąvartynų. Šiemet baigus visus sąvartynų uždarymo darbus bus sutvarkyta apie 24,6 ha atliekomis užterštų teritorijų.

Panevėžio rajone esančių sąvartynų uždarymo darbai įgyvendinami imantis šių priemonių: surenkamos atliekos, esančios už sąvartynų teritorijos; sustumdomos ir sutankinamos atliekos, kurių tūris po sutankinimo sumažėja apie 20 %; suformuojamas atliekų kaupas; sutankintos atliekos užpilamos gruntu 0,5 m. grunto sluoksiu; suformuojamas paviršiaus nuolydis; apželdinama užpilta teritorija; pastatomi apsauginiai ženklai bei sutvarkomas kraštovaizdis.

Uždarant Vabuolų k. Karsakiškio sen. esantį sąvartyną bus įrengiama gruntinio vandens monitoringo sistema (2 stebėjimo gręžiniai), kuri funkcionuos 5 metus po sąvartyno uždarymo.

UAB „Statinių projektavimo biuras“ rengdamas sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo techninius projektus nustatė, kad dirvožemiui, požeminiam ir paviršiniam vandeniui nėra potencialios grėsmės, todėl dujų drenažo įrengti nereikės.

Rangovas vykdydamas Panevėžio rajono sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo darbus nustatė papildomas darbų apimtis, kurių nebuvo įmanoma numatyti sutarties sudarymo metu 2006 metais, t.y. nepradėjus vykdyti sąvartynų rekultivavimo darbų. Aštuoniolikoje sąvartynų nustatytos papildomų darbų apimtys įtakojo rangos sutarties pakeitimų derinimą, ko pasekoje buvo pakoreguoti sąvartynų techniniai projektai, atlikta jų ekspertizė bei pradėtos papildomų darbų pirkimo procedūros. Papildomiems darbams atlikti bus panaudotos sutartyje numatytos užsakovo rezervo lėšos, sudarančios 10 proc. faktinės atliktų darbų sumos.

Rangovui atlikus preliminarius matavimus nustatyta, kad kai kuriuose uždaromuose sąvartynuose ir šiukšlynuose (Alančių k. Vadoklių sen., Gegužinės k. Panevėžio sen., Gilbonių k. Smilgių sen., Krityžės k. Raguvos sen., Naurašilio k. Smilgių  sen.) esamų šiukšlių kiekis yra didesnis nei nurodytas sutartyje, tačiau šiukšlėmis yra užterštos mažesnės teritorijos, kurias reikia sutvarkyti ir apželdinti.  Šiuose sąvartynuose didėja tik šiukšlių sutvarkymo darbų kiekiai, t.y. padidėja formuojami kaupai, tačiau mažėja tvarkomas ir apželdinamas plotas.

Kituose sąvartynuose ir šiukšlynuose (Ėriškių k. Upytės sen., Krivulių k. Krekenavos sen., Kulbagalio k. Miežiškių sen., Lakštingalų k. Naujamiesčio sen., Narušių k. Krekenavos sen., Šilagalio k. Velžio sen., Vorupių k. Upytės sen., Žaliapurvių k. Panevėžio sen., Žibartonių k. Panevėžio sen.) yra padidėjęs šiukšlių kiekis ir užterštos teritorijos plotas kas įtakoja didesnių atliekų kaupų formavimą bei padidėjusį tvarkomų ir apželdinamų teritorijų plotą.

Viržonių k. Krekenavos sen. esančiame sąvartyne šiukšlių kiekis toks pat kaip numatytas sutartyje, tačiau šiukšlėmis yra užteršta didesnė teritorija, kurią reikia sutvarkyti ir apželdinti.

Šilų k. Raguvos sen. sąvartyne nustatyta, kad esamas mažesnis atliekų kiekis, dėl šios priežasties mažėja šiukšlių kaupo matmenys, kaupo uždengimui naudojamo grunto kiekis, taip pat mažesnis užterštos teritorijos plotas, kuris yra tvarkomas ir apželdinamas.

Sąvartynus (Žvalgų k. Smilgių sen., Genėtinių k. Vadoklių sen., Kūtiškių k. Velžio sen., Žižmių k. Ramygalos sen., Tumagalio k. Miežiškių sen., Uliūnų k. Ramygalos sen.), kurių atliekų kiekis siekia iki 1000 m

Šiuo metu visiškai sutvarkyti Meldiškių k. Karsakiškio sen., Karsakiškio k. Karsakiškio sen., Vilkapjūvių (Vilkapievių) k. Karsakiškio sen., Genėtinių k. Vadoklių sen., Kutiškių k. Velžio sen., Jotainių k. Vadoklių sen., Bartkūnų k. Ramygalos sen., Masiokų k. Ramygalos sen., Uliūnų k. Ramygalos sen., Tumagalio k. Miežiškių sen. esantys sąvartynai. Likusių sąvartynų uždarymo darbų vykdymas numatomas artimiausiu metu, nes dėl rangos sutarties pakeitimų derinimo jų rekultivavimo darbai užsitęsė.

2009 m. liepos 15 d. pradėjus eksploatuoti Panevėžio regioninį sąvartyną, esantį Panevėžio rajone Dvarininkų kaime Panevėžio rajone, atliekas 30 rekultivavimui uždarytų sąvartynų ir šiukšlynų  šalinti draudžiama. Panevėžio miesto ir rajono gyventojai, sudarę sutartis su atliekų vežėjais, turi galimybę buityje susidariusias atliekas nemokamai atvežti į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles  (Savitiškio g. 12, Panevėžys; Senamiesčio g. 114B, Panevėžys; Beržytės g. 10, Garuckų km., Panevėžio raj.). Biologiškai skaidžios atliekos priimamos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, esančiose Dvarininkų
km. Panevėžio raj. Ir Beržytės g. 10, Garuckų km., Panevėžio raj.).

Vertindami pastarųjų metų duomenis, galime pasidžiaugti, kad Panevėžio rajono gyventojai noriai naudojasi šiomis aikštelėmis. Lyginant 2011 metus su 2012 metais, didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelėse surenkamų atliekų kiekiai didėjo:

 

Atliekos tonomis per metus

 

Savitiškio g. 12, Panevėžys

 

Senamiesčio g. 114B, Panevėžys

 

Beržytės g. 10, Garuckų km., Panevėžio raj.

 

2011 m.

 

2012 m.

 

Aikštelės atidarytos 2012 m. rudenį

 

Asbestas ir buityje susidariusios

pavojingos atliekos

 

225,31

 

270,17

 

16,46

 

3,32

 

Statybinės atliekos

 

499,75

 

623,11

 

70,85

 

2,90

 

Mišrios komunalinės atliekos

 

63,98

 

114,62

 

2,11

 

2,60

 

Padangos

 

121,44

 

159,11

 

9,99

 

0,85

 

Didžiosios atliekos

 

148,33

 

227,37

 

9,27

 

5,00

 

Elektros ir elektroninė įranga

 

8,85

 

9,73

 

0,35

 

0,28

 

Plastikai

 

3,71

 

4,46

 

0,42

 

0,67

Neženkliai mažėjo šių atliekų surinkimo kiekis Savitiškio g. 12, Panevėžys, esančioje didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelėje:

Atliekos tonomis per metus Savitiškio g. 12, Panevėžys
2011 m. 2012 m.
Biologiškai suyrančios atliekos 116,83 100,12
Stiklas 25,48 21,94
Popierius ir kartonas 7,61 6,28
Metalai 1,55 1,32

Į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę esančią Dvarininkų km. Panevėžio raj., 2012 metais buvo priimta net 3314,3 tonomis daugiau bioskaidžių atliekų, tokių kaip žolė, lapai, medžių ir krūmų šakos, augalų šaknys, pjuvenos, drožlės, nei 2011 metais. Lyginant 2012 metus su 2009 metais, kai aikštelė buvo atidaryta, biologiškai skaidžių atliekų priėmimo kiekis išaugo 3551,14 tonomis.

Manome, kad pasikeitusi atliekų tvarkymo sistema yra vertinama vietos gyventojų. Džiaugiamės, kad iki 2013 metų pabaigos Panevėžio rajone bus baigti visų 30 numatytų uždaryti sąvartynų rekultivavimo darbai.

 

PROJEKTO „PANEVĖŽIO REGIONO SENŲ SĄVARTYNŲ IR ŠIUKŠLYNŲ UŽDARYMAS“ DĖKA REGIONE IKI 2013 METŲ PABAIGOS BUS REKULTIVUOTI 94 SĄVARTYNAI

2013 m. balandžio 19 d.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras įgyvendindamas Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo projektą 2013 metais užbaigs visų 94 uždarymui numatytų sąvartynų rekultivavimo darbus. Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo projektas yra regioninės atliekų tvarkymo sistemos dalis. Regioninė atliekų tvarkymo sistema Panevėžio apskrityje apima atliekų surinkimo, rūšiavimo, naudojimo bei šalinimo sistemų planavimą ir sukūrimą ar modernizavimą, senų sąvartynų uždarymą ir rekultivavimą, naujų, modernių atliekų šalinimo įrenginių statybą, efektyvų atliekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimą ir administravimą.
Įgyvendinant projektą Panevėžio rajone numatyta uždaryti 30 sąvartynų, Pasvalio rajone – 8 sąvartynus, Kupiškio rajone – 21 sąvartyną, Rokiškio rajone – 14 sąvartynų, Biržų rajone – 21 sąvartyną.
Panevėžio rajone esančių sąvartynų uždarymo darbai įgyvendinami imantis šių priemonių: surenkamos atliekos, esančios už sąvartynų teritorijos; sustumdomos ir sutankinamos atliekos, kurių tūris po sutankinimo sumažėja apie 20 %; suformuojamas atliekų kaupas; sutankintos atliekos užpilamos gruntu 0,5 m. grunto sluoksiu; suformuojamas paviršiaus nuolydis; apželdinama užpilta teritorija; pastatomi apsauginiai ženklai bei sutvarkomas kraštovaizdis.
Uždarant Vabuolų k. Karsakiškio sen. esantį sąvartyną bus įrengiama gruntinio vandens monitoringo sistema (2 stebėjimo gręžiniai), kuri funkcionuos 5 metus po sąvartyno uždarymo. Sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo techniniame projekte nustatyta, kad dirvožemiui, požeminiam ir paviršiniam vandeniui nėra potencialios grėsmės, todėl dujų drenažo įrengti nereikės.
Rangovas vykdydamas Panevėžio rajono sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo darbus nustatė papildomas darbų apimtis, kurių nebuvo įmanoma numatyti sutarties sudarymo metu 2006 metais, t.y. nepradėjus vykdyti sąvartynų rekultivavimo darbų. Aštuoniolikoje sąvartynų nustatytos papildomų darbų apimtys įtakojo rangos sutarties pakeitimų derinimą, ko pasekoje buvo pakoreguoti sąvartynų techniniai projektai, atlikta jų ekspertizė bei pradėtos papildomų darbų pirkimo procedūros. Papildomiems darbams atlikti bus panaudotos sutartyje numatytos užsakovo rezervo lėšos, sudarančios 10 proc. faktinės atliktų darbų sumos.
Rangovui atlikus preliminarius matavimus nustatyta, kad kai kuriuose uždaromuose sąvartynuose ir šiukšlynuose (Alančių k. Vadoklių sen., Gegužinės k. Panevėžio sen., Gilbonių k. Smilgių sen., Krityžės k. Raguvos sen., Naurašilio k. Smilgių  sen.) esamų šiukšlių kiekis yra didesnis nei nurodytas sutartyje, tačiau šiukšlėmis yra užterštos mažesnės teritorijos, kurias reikia sutvarkyti ir apželdinti.  Šiuose sąvartynuose didėja tik šiukšlių sutvarkymo darbų kiekiai, t.y. padidėja formuojami kaupai, tačiau mažėja tvarkomas ir apželdinamas plotas.
Kituose sąvartynuose ir šiukšlynuose (Ėriškių k. Upytės sen., Krivulių k. Krekenavos sen., Kulbagalio k. Miežiškių sen., Lakštingalų k. Naujamiesčio sen., Narušių k. Krekenavos sen., Šilagalio k. Velžio sen., Vorupių k. Upytės sen., Žaliapurvių k. Panevėžio sen., Žibartonių k. Panevėžio sen.) yra padidėjęs šiukšlių kiekis ir užterštos teritorijos plotas kas įtakoja didesnių atliekų kaupų formavimą bei padidėjusį tvarkomų ir apželdinamų teritorijų plotą.
Viržonių k. Krekenavos sen. esančiame sąvartyne šiukšlių kiekis toks pat kaip numatytas sutartyje, tačiau šiukšlėmis yra užteršta didesnė teritorija, kurią reikia sutvarkyti ir apželdinti.
Šilų k. Raguvos sen. sąvartyne nustatyta, kad esamas mažesnis atliekų kiekis, dėl šios priežasties mažėja šiukšlių kaupo matmenys, kaupo uždengimui naudojamo grunto kiekis, taip pat mažesnis užterštos teritorijos plotas, kuris yra tvarkomas ir apželdinamas.
Sąvartynus (Žvalgų k. Smilgių sen., Genėtinių k. Vadoklių sen., Kūtiškių k. Velžio sen., Žižmių k. Ramygalos sen., Tumagalio k. Miežiškių sen., Uliūnų k. Ramygalos sen.), kurių atliekų kiekis siekia iki 1000 m3 numatyta uždaryti vykdant šiuos darbus: surenkamos atliekos esančios už sąvartynų teritorijos; išardomi apsauginiai pylimai; atliekos iškasamos, pakraunamos ir išvežamos į artimiausią sąvartyną, esantį ne toliau kaip už 13 kilometrų; jei dirvožemis po sąvartynu yra vizualiai užterštas, jis taip pat iškasamas ir išvežamas kartu su atliekomis; išlyginama ir apželdinama užpilta teritorija, pastatomi apsauginiai ženklai, sutvarkomas kraštovaizdis. Vykdant uždarymo darbus buvo numatyta, kad iš Žižmių k. Ramygalos sen. ir Žvalgų k. Smilgių sen. esančių sąvartynų atliekos bus išvežamos atitinkamai į Bartkūnų k. Ramygalos sen. ir Naurašilio k. Smilgių sen. uždaromus sąvartynus. Kadangi minėtuose sąvartynuose nėra galimybės jų sutalpinti, nes buvo nustatyti didesni nei techniniuose projektuose prognozuoti atliekų kiekiai (Žižmų k. esančiame sąvartyne esantis atliekų kiekis yra didesnis apie 7 kartus, o Žvalgų k. net apie 14 kartų) nuspręsta Žižmių k. Ramygalos sen. sąvartyno atliekas išvežti į Alančių k. Vadoklių sen. esantį sąvartyną, o Žvalgų k. Smilgių sen. sąvartyno atliekas, t.y. 3040 m3 į Naurašilio k. Smilgių sen. ir 2500 m3 į Gilbonių k. Smilgių sen. uždaromus sąvartynus. Atvežtas papildomas šiukšlių kiekis į minėtus sąvartynus ekonominės įtakos neturės.
Šiuo metu visiškai sutvarkyti Meldiškių k. Karsakiškio sen., Karsakiškio k. Karsakiškio sen., Vilkapjūvių (Vilkapievių) k. Karsakiškio sen., Genėtinių k. Vadoklių sen., Kutiškių k. Velžio sen., Jotainių k. Vadoklių sen., Bartkūnų k. Ramygalos sen., Masiokų k. Ramygalos sen., Uliūnų k. Ramygalos sen., Tumagalio k. Miežiškių sen. esantys sąvartynai. Likusių sąvartynų uždarymo darbų vykdymas numatomas artimiausiu metu, nes dėl rangos sutarties pakeitimų derinimo jų rekultivavimo darbai užsitęsė.
Šiuo metu Pasvalio rajone rekultivuoti 7 sąvartynai iš 8 uždarymui numatytų sąvartynų. Rangovas vykdydamas Pasvalio rajono sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo darbus darbų kiekių žiniaraščiuose nustatė netikslumus dėl klaidingai nurodomų darbų pavadinimų. Taip pat nustatė papildomas darbų apimtis, kurių nebuvo įmanoma numatyti sutarties sudarymo metu 2006 metais, t.y. nepradėjus vykdyti sąvartynų rekultivavimo darbų. Šie netikslumai bei papildomos darbų apimtys įtakojo rangos sutarties pakeitimų derinimą, ko pasekoje buvo pakoreguoti sąvartynų techniniai projektai, atlikta jų ekspertizė bei pradėtos papildomų darbų pirkimo procedūros. Papildomiems darbams atlikti bus panaudotos sutartyje numatytos užsakovo rezervo lėšos, sudarančios 10 proc. faktinės atliktų darbų sumos.
Rangovui atlikus preliminarius matavimus, buvo nustatyta, kad Miežiūnų k. Krinčino sen. esančiame sąvartyne, esamų šiukšlių kiekis yra didesnis nei pirkimo dokumentuose, tačiau šiukšlėmis užterštos teritorijos plotas yra mažesnis. Atliekant šio sąvartyno rekultivavimo darbus buvo formuojamas didesnis kaupas, tačiau tvarkomos ir apželdinamos teritorijos plotas mažėjo.
Deveitonių k. Namišių sen. esančiame sąvartyne nustatytas didesnis šiukšlių kiekis ir užterštos teritorijos plotas. Šiame sąvartyne didėjo kaupo dydis bei tvarkomos ir apželdinamos teritorijos plotas.
Liukpetrių k. Daujėnų sen. sąvartyne nustatyta, kad esamas mažesnis atliekų kiekis, dėl šios priežasties mažėja šiukšlių kaupo matmenys, kaupo uždengimui naudojamo grunto kiekis, bei sutvarkymui skirta atliekomis užteršta teritorija yra mažesnė  nei buvo numatyta.
Vaškų k. Vaškų sen. sąvartyne šiukšlių kiekis yra nepakitęs, bet atliekomis užteršta teritorija yra didesnė nei buvo numatyta, todėl reikalinga sutvarkyti ir apželdinti didesnę teritoriją. Taip pat atlikus skaičiavimus nustatyta, kad šiukšlių kaupui uždengti reikalingas mažesnis grunto kiekis, nei buvo numatyta pirkimo dokumentuose.
Pakoregavus techninius projektus bei atlikus jų ekspertizę Pasvalio rajone uždaryti Kelmučių k. Joniškėlio sen., Kubiliūnų k. Saločių sen., Deveitonių k. Namišių sen., Miežiūnų k. Krinčino sen., Ditčiūnų k. Pušaloto sen. ir Liukpetrių k. Daujėnų sen. esantys sąvartynai. Rengiant šių sąvartynų techninius projektus buvo nustatyta, kad dirvožemiui, požeminiam ir paviršiniam vandeniui nėra potencialios grėsmės, todėl dujų drenažo įrengti nereikės. Sąvartynai buvo uždaromi vykdant šiuos darbus: surenkamos visos atliekos, taip pat ir esančios už sąvartynų teritorijos; sustumdomos, sutankinamos atliekos, kurių tūris po sutankinimo sumažėja apie 20 % bei suformuojamas atliekų kaupas; sutankintos atliekos užpilamos 0,5 m grunto sluoksniu ir suformuojamas paviršiaus nuolydis. Liukpetrių k., Vaškų k. ir Deveitonių k. esančiuose sąvartynuose liko atlikti tik aplinkos sutvarkymo darbus – apsodinti žole užpiltą teritoriją, pastatyti apsauginius ženklus bei sutvarkyti kraštovaizdį. Šie darbai bus įgyvendinti artimiausiu metu.
Pasvalio m. sąvartyne Levaniškio kaime atlikta dalis numatytų darbų. Įgyvendinant šio sąvartyno uždarymo darbus taip pat pasirašytas rangos sutarties pakeitimas dėl nustatyto papildomo tvarkomų atliekų kiekio, bei būtinybės pažeminti filtrato lygį. Šių papildomų darbų vertė siekia 360 595,49 Lt be PVM. Uždarius Levaniškio kaime esantį sąvartyną, jo kontrolinis periodas aplinkos monitoringo stebėjimas truks 30 metų.
Kupiškio rajone jau uždaryti Paprūdžių k. Noriūnų seniūnijoje ir Paryžės k. Subačiaus seniūnijoje esantys sąvartynai.
Kupiškio miesto Didžiagrašių sąvartyne atlikta tik dalis numatytų darbų. Rangovas vykdydamas uždarymo darbus nustatė papildomas darbų apimtis, kurių nebuvo įmanoma numatyti sutarties sudarymo metu 2006 metais, t.y. nepradėjus vykdyti sąvartynų rekultivavimo darbų. Vykdant darbus paaiškėjo, kad techniniame projekte nėra pavaizduoti ir prie vykdomų darbų įtraukti sąvartyno teritorijoje augančių medžių ir krūmų pašalinimo darbai, statybinio laužo pašalinimo ir teritorijos planiravimo darbai. Šios nustatytos papildomų darbų apimtys įtakojo rangos sutarties pakeitimų derinimą, ko pasekoje buvo pakoreguoti sąvartynų techniniai projektai bei atlikta jų ekspertizė.
Rangovas atlikęs preliminarius matavimus 18 mažesnių sąvartynų, nustatė, kad kai kuriuose šiukšlynuose (Darsiškių k. Kupiškio sen., Daukučių k. Alizavos sen., Lukonių k. Subačiaus sen., Pabūdžių k. Alizavos sen., Raugštonių k. Šimonių sen., Skapiškio k. Skapiškio sen.) yra padidėjęs šiukšlių kiekis ir užterštos teritorijos plotas. Šiuose sąvartynuose didinami atliekų kaupai, bei tvarkomas ir apželdinamas plotas. Laičių k. Skapiškio sen., Miliūnų k. Subačiaus sen. ir Repeniškio k. Alizavos  sen. esančiuose sąvartynuose esamų šiukšlių kiekis yra mažesnis nei pirkimo dokumentuose, tačiau šiukšlėmis yra užterštos didesnės teritorijos. Šiuose sąvartynuose mažėja šiukšlių sutvarkymo darbų kiekiai (mažėja kaupai), tačiau didėja tvarkomos ir apželdinamos teritorijos plotas.
Taip pat dalyje sąvartynų nustatyta, kad yra padidėjęs šiukšlių kiekis ir užterštos teritorijos plotas, dėl ko didėja atliekų kaupai, bei tvarkomas ir apželdinamas plotas, tačiau atlikus skaičiavimus nustatyta, kad pirkimo dokumentuose nurodytas netikslus kaupo uždengimui naudojamas grunto kiekis, kuris yra mažesnis – Čivonių k. Skapiškio sen. ir Paberžės k. Kupiškio  sen., o Valakų k. Subačiaus sen. mažesnis augalinio grunto kiekis.
Virbališkių k. Kupiškio sen. sąvartyne šiukšlių kiekis toks pat kaip ir pirkimo dokumentuose, tačiau didesnis šiukšlėmis užterštos teritorijos plotas, dėl ko didėja tvarkomos ir apželdinamos teritorijos plotas, tačiau patikslinus skaičiavimus nustatytas, kaupo uždengimui naudojamo grunto kiekis yra mažesnis nei pirkimo dokumentuose.
Sąvartynus (Didžprūdėlių k. Kupiškio sen., Juodpėnų k. Šimonių sen., Kreipšių k. Skapiškio sen., Naujikų k. Šimonių  sen., Naujikų k. Šimonių  sen., Darsiškių k. Kupiškio sen., Migonių k. Šimonių sen.), kurių atliekų kiekis siekia iki 1000 m3 numatyta uždaryti vykdant šiuos darbus: surenkamos atliekos esančios už sąvartynų teritorijos; išardomi apsauginiai pylimai; atliekos iškasamos, pakraunamos ir išvežamos į artimiausią sąvartyną, esantį ne toliau kaip už 13 kilometrų; jei dirvožemis po sąvartynu yra vizualiai užterštas, jis taip pat iškasamas ir išvežamas kartu su atliekomis; išlyginama ir apželdinama užpilta teritorija, pastatomi apsauginiai ženklai, sutvarkomas kraštovaizdis. Vykdant uždarymo darbus Didžprūdėlių k. Kupiškio sen., Juodpėnų k. Šimonių sen., Kreipšių k. Skapiškio sen. ir Naujikų k. Šimonių  sen. sąvartynuose, buvo nustatytas didesnis atliekų kiekis ir tvarkomos bei apželdinamos teritorijos plotas. Migonių k. Šimonių sen. sąvartyne nustatyta, kad išvežamų šiukšlių kiekis yra tas pats, tačiau užteršta teritorija yra mažesnė, dėl ko mažėja tvarkomas ir apželdinamas plotas.
Naujikų k. Šimonių  sen. sąvartyno atliekas buvo numatyta išvežti į Kupiškio m. sąvartyną Didžiagrašių k., tačiau nustatyta, kad išvežamas šiukšlių kiekis yra 3,5 karto didesnis nei buvo numatyta, o Kupiškio m. sąvartynas Didžiagrašių k. yra labai ribotos teritorijos ir toks šiukšlių kiekis jame netilps. Šiuo tikslu šiukšles bus pervežtos į Darsiškių k. Kupiškio sen. sąvartyną, kuriam papildomas šiukšlių kiekis tilps, bei neturės ekonominės įtakos.
Aukščiau minimų 18 mažesnių sąvartynų uždarymo darbus planuojama pradėti įvykdžius papildomų darbų pirkimo procedūras ir užbaigti iki 2013 metų pabaigos.
Rokiškio rajone. Rokiškio m. Ruzgų k. sąvartyne atlikta dalis numatytų darbų imantis šių priemonių: 1) gruntinio vandens kokybės duomenų peržiūrėjimas iš monitoringo gręžinių; 2) sąvartyno uždengimo sistemos įrengimas, apimant sąvartyno dujų surinkimą, paviršinio vandens surinkimo ir šalinimo sistemos; 3) kaupo uždengimas ir teritorijos sutvarkymas apsėjant ją žole. Po sąvartyno uždarymo numatoma sąvartyno kontrolinio periodo trukmė – 30 metų.
Rangovas vykdydamas Rokiškio rajone esančių mažųjų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo darbus nustatė papildomas darbų apimtis, kurių nebuvo įmanoma numatyti sutarties sudarymo metu 2006 metais, t.y. nepradėjus vykdyti sąvartynų rekultivavimo darbų. Papildomos darbų apimtys įtakojo rangos sutarties pakeitimų derinimą, ko pasekoje buvo pakoreguoti sąvartynų techniniai projektai, atlikta jų ekspertizė bei pradėtos papildomų darbų pirkimo procedūros. Papildomiems darbams atlikti bus panaudotos sutartyje numatytos užsakovo rezervo lėšos, sudarančios 10 proc. faktinės atliktų darbų sumos.
Rangovui atlikus pakartotines Rokiškio rajone esančių sąvartynų ir šiukšlynų apžiūras ir skaičiavimus buvo nustatyta, kad didžiojoje dalyje šiukšlynų šiukšlės surinktos ir perdengtos eksploataciniu grunto sluoksniu. Dėl šios priežasties, šiuose sąvartynuose nebus formuojami kaupai, o esama kaupo teritorija perdiangiama 0,5 m grunto sluoksniu ir apželdinama kartu su visa teritorija.
Audronių k. Obelių sen., Pandėlio k. Pandėlio sen., Šetekšnų k. Panemunėlio sen. sąvartynuose neatliekami šiukšlių sutvarkymo darbai, tačiau didėja kaupo ir sutvarkomos ir apželdinamos teritorijos plotai.
Dauliūnų k. Jūžintų sen. ir Sriubiškių k. Pandėlio sen. esančiuose sąvartynuose neatliekami šiukšlių sutvarkymo darbai, tačiau didėja kaupo plotas, bei teritorijos atstatymui reikalingo augalinio grunto kiekis, nors tvarkoma ir apželdinama teritorija nesikeičia.
Kalvių k. Kamajų sen. sąvartyne neatliekami šiukšlių sutvarkymo darbai, mažėja kaupo plotas, tačiau didėja tvarkomos ir apželdinamos teritorijos plotas.
Kriaunų k. Kriaunų sen. sąvartyne neatliekami šiukšlių sutvarkymo darbai, tačiau didėja kaupo plotas, bei teritorijos atstatymui reikalingo augalinio grunto kiekis, nors tvarkoma ir apželdinama teritorija nežymiai sumažėja.
Petrešiūnų k. Kriaunų sen. sąvartyne neatliekami šiukšlių sutvarkymo darbai, tačiau didėja kaupo plotas, bet mažėja tvarkoma ir apželdinama teritorija.
Vaineikių k. Kamajų sen. sąvartyne neatliekami šiukšlių sutvarkymo darbai, mažėja kaupo plotas, bei mažėja tvarkoma ir apželdinama teritorija.
Taip pat buvo nustatyta, kad trijuose sąvartynuose šiukšlės paskleistos netvarkingai, todėl būtina atlikti visus sutartyje numatytus darbus, kurių kiekiai atlikus skaičiavimus: 1) Čedasų k. Rokiškio sen. sąvartyne nežymiai padidėjęs šiukšlių kiekis ir perskaičiavus nustatyta, kad kaupo uždengimui reikalingas mažesnis grunto kiekis, šiukšlėmis užteršta didesnė teritorija, ko pasekoje didėja tvarkomas ir apželdinamas plotas. 2) Kalpokų k. Kazliškio sen. ir Remeikių k. Juodupės sen. sąvartynuose nustatytas mažesnis šiukšlių kiekis, perskaičiavus nuspręsta, kad kaupo uždengimui reikalingas mažesnis grunto kiekis, nes sumažėja kaupo plotas, tačiau šiukšlėmis užteršta didesnė teritorija, dėl ko didėja tvarkomas ir apželdinamas plotas.
Šiuo metu Rokiškio rajone uždarymo darbai vyksta Remeikių k. Juodupės sen. esančiame sąvartyne. Likusių sąvartynų (Audronių k. Obelių sen., Čedasų k. Rokiškio k. sen., Kalvių k. Kamajų sen., Dauliūnų k. Jūžintų sen., Vainaikių k. Kamajų sen., Kalpokų k. Kazliškio sen., Kriaunų k. Kriaunų sen., Pandėlio k. Pandėlio sen., Šetekšnų k. Panemunėlio sen., Petrašiūnų k. Kriaunų sen., Pakriaunių k. Obelių sen., Sriūbiškių k. Pandėlio sen.) uždarymo darbus planuojama pradėti įvykdžius papildomų darbų pirkimo procedūras ir užbaigti iki 2013 metų pabaigos.
Biržų rajone. Rangovas vykdydamas Biržų rajone esančių 20 mažųjų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo darbus nustatė papildomas darbų apimtis, kurių nebuvo įmanoma numatyti sutarties sudarymo metu 2006 metais, t.y. nepradėjus vykdyti sąvartynų rekultivavimo darbų. Papildomos darbų apimtys įtakojo rangos sutarties pakeitimų derinimą, ko pasekoje buvo pakoreguoti sąvartynų techniniai projektai, atlikta jų ekspertizė bei pradėtos papildomų darbų pirkimo procedūros. Papildomiems darbams atlikti bus panaudotos sutartyje numatytos užsakovo rezervo lėšos, sudarančios 10 proc. faktinės atliktų darbų sumos.
Rangovui atlikus preliminarius matavimus 20 Biržų r. sąvartynų, nustatyta, kad kai kuriuose iš jų yra padidėjęs šiukšlių kiekis ir užterštos teritorijos plotas. Tokia situacija yra Anciškių k. Vabalninko sen. ir Kratiškių k. Širvenos sen. esančiuose sąvartynuose. Šiuose sąvartynuose didėja formuojami atliekų kaupai, bei tvarkomos ir apželdinamos teritorijos plotas.
Pagirių k. Pabiržės sen. ir Parovėjos k. Parovėjos sen. sąvartynuose nustatytas didesnis šiukšlių kiekis, tačiau šiukšlėmis yra užterštos mažesnės teritorijos. Šiuose sąvartynuose didėja šiukšlių sutvarkymo darbų kiekiai (didėja kaupai), tačiau mažėja tvarkomos ir apželdinamos teritorijos plotas.
Kučgalio k. Papilio sen., Kvetkų k. Papilio sen., Meiliūnų k. Vabalninko sen., Pačeraukštės k. Pačeraukštės sen., Račgalių k. Vabalninko sen., Šukonių k. Vabalninko sen., Užušilių k. Parovėjos sen. esančiuose sąvartynuose nustatytas mažesnis nei pirkimo dokumentuose apibrėžtas esamų šiukšlių kiekis, tačiau šiukšlėmis yra užterštos didesnės teritorijos. Šiuose sąvartynuose mažėja šiukšlių sutvarkymo darbų kiekiai (mažėja kaupai), tačiau didėja tvarkomos ir apželdinamos teritorijos plotas.
Papilio k. Papilio sen. sąvartyne nustatyta, kad visi sutartiniai darbų kiekiai yra mažesni.
Anglininkų k. Širvenos sen. ir Gaižiūnų k. Vabalninko sen. esančiuose sąvartynuose nustatyta, kad šiukšlių kiekiai bei užterštos teritorijos plotas nėra pasikeitęs, tačiau, atlikus skaičiavimus nustatyta, kad grunto kiekis naudojamas kaupo uždengimui yra mažesnis, o grunto kiekis naudojamas teritorijos apželdinimui yra didesnis nei nurodyta pirkimo dokumentuose.
Pagirių k. Pabiržės sen. sąvartyne nustatytas didesnis šiukšlių kiekis, tačiau atlikus skaičiavimus nustatyta, kad grunto kiekis naudojamas kaupo uždengimui yra mažesnis, nei numatyta pirkimo dokumentuose. Šiame sąvartyne šiukšlėmis yra užteršta mažesnė teritorija, kurią reikia sutvarkyti ir apželdinti, nei numatyta pirkimo dokumentuose.
Medeikių k. Parovėjos sen. ir Užugulbinės k. Pabiržės sen. sąvartynuose nustatyti didesni kaupų ir tvarkomų bei apželdinamų teritorijų dydžiai, tačiau atlikus skaičiavimus nustatyta, kad grunto kiekis naudojamas kaupo uždengimui yra mažesnis nei pirkimo dokumentuose.
Germaniškio k. N. Radviliškio sen., Kupreliškio k. Papilio sen., Pučekalnės k. N. Radviliškio sen. sąvartynuose šiukšlių kiekiai yra nepasikeitę, tačiau šiukšlėmis yra užterštos didesnės teritorijos, kurias reikia sutvarkyti ir apželdinti, be to šiuose sąvartynuose atlikus skaičiavimus, nustatyta, kad grunto kiekis naudojamas kaupo uždengimui yra mažesnis negu pirkimo dokumentuose.
Biržų rajone dalis numatytų darbų atlikta Anglininkų k. Širvenos sen., Kratiškių k. Širvenos sen., Medeikių k. Parovėjos sen., Parovėjos k. Parovėjos sen., Užušilių k. Parovėjos sen., Kučgalio k. Papilio sen., Kupreliškio k. Papilio sen., Pagirių k. Pabiržės sen., Užugulbinės k. Pabiržės sen. bei Ožkiniškių k. Širvenos sen. esančiuose svartynuose. Likusių sąvartynų (Pučekalnės gyv. Radviliškio sen., Gaižiūnų k. Vabalninko sen., Germaniškio k. N. Radviliškio sen., Račgalių k. Vabalninko sen., Bėčiūnų k. N. Radviliškio sen., Kvetkų k. Papilio sen., Papilio k. Papilio sen., Pačeraukštės k. Pačeraukštės sen., Ančiškių k. Vabalninko sen., Meiliūnų k. Vabalninko sen., Šukionių k. Vabalninko sen.) uždarymo darbus planuojama pradėti įvykdžius papildomų darbų pirkimo procedūras ir užbaigti iki 2013 metų pabaigos.
Džiaugiamės, kad šiemet baigus visus sąvartynų uždarymo darbus bus sutvarkyta apie 78,33 ha atliekomis užterštų teritorijų (Panevėžio rajone apie 24,6 ha, Pasvalio rajone apie 12,63 ha, Kupiškio rajone apie 9,2 ha, Rokiškio rajone apie 13,5 ha, Biržų rajone apie 18,4 ha), kurios gražins kraštovaizdį žaliuojančiomis pievomis, o ne stūksančiais atliekų kalnais.
Įgyvendinus projektą eksploatuojami sąvartynai atitinks visus ES nustatytus reikalavimus, atliekų tvarkymas atitiks nacionalines nuostatas, bus įgyvendintas vienas iš efektyvios regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo etapų, sumažės uždarytų sąvartynų poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai. Taip pat, sąvartynų uždarymas suteiks galimybę naudoti papildomus žemės plotus žemės ūkio ar kuriai kitai veiklai plėtoti. Įgyvendinus projekto uždavinius bus sudaryta galimybė pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms.