Loading...

Rokiškio rajonas

/Rokiškio rajonas
Rokiškio rajonas 2018-01-17T09:59:00+00:00

Laukupio g. 2, LT-42119, Rokiškis

Tel. 8 458 627 31

El. p. rinkliavos.rok@pratc.lt

Atsisiųsti Nuostatus   

Atsisiųsti Metodiką   PDF

ROKIŠKIO RAJONE PRADĖTA TAIKYTI VIETINĖ DVINARĖ RINKLIAVA

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą pradėta taikyti vietinė dvinarė rinkliava. Rokiškio rajono savivaldybės Taryba dar 2017 m. birželio 23 d. patvirtino  Rokiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką, o 2017 m. spalio 27 d. ir nuostatus, pagal kuriuos mokestis už atliekų surinkimą ir tvarkymą yra dvinaris. Tai atlikti savivaldybes įpareigojo atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai – Atliekų tvarkymo įstatymas bei Vyriausybės nutarimu patvirtintos Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės.

Minėtos taisyklės numato, kad savivaldybėse turi būti taikoma dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą. Įmokos dydis turi būti toks, kad iš nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų surinktomis lėšomis būtų apmokėtos visos būtinosios, su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios, sąnaudos.

Visi nekilnojamojo turto objektų savininkai mokės dvinarę rinkliavą, kurią sudarys pastovioji ir kintamoji dalys.

Pastovi dedamoji dalis yra ta, už kurią moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai. Šie surinkti pinigai bus naudojami atliekų tvarkymo infrastruktūros išlaikymui ir plėtrai: sąvartynų įrengimui, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių išlaikymui ir kt. Pastovioji dalis priklauso nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto, bet nepriklauso nuo susidarančių atliekų kiekio. Skirtingos paskirties objektams taikomas skirtingas įkainis.

Kintamąją dvinarės rinkliavos dalį mokės tie, kuriems teikiama komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Butuose gyvenantiems ir kolektyviniais konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji dalis priklausys nuo gyventojų skaičiaus, o individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiu komunalinių atliekų konteineriu bus nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį.

Vietinę rinkliavą nuo 2018 m. sausio 1 d. administruoja UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras. Dėl kylančių klausimų ir neaiškumų galima kreiptis į UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrą telefonu 845862731.

Dvinare rinkliava siekiama, kad gyventojai tinkamai atsikratytų atliekų ir kad mokėtų už sukauptų atliekų kiekį bei tinkamą jų sutvarkymą.
Viena iš pagrindinių dvinarės rinkliavos principų – „teršėjas moka“. Prie būtinųjų atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų padengimo per pastoviąją rinkliavos dalį prisidės kiekvienas rajono gyventojas, o už kintamosios dalies dydį bus atsakingi patys gyventojai – kuo aktyviau rūšiuos, tuo mažiau kainuos atliekų tvarkymas.

 

Nuosavų namų ir daugiabučių gyventojams skirtingi tarifai

 

Visi nuosavų namų ir butų savininkai moka dvinarę rinkliavą, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Pastovioji rinkliavos dalis Rokiškio rajono gyventojams priklauso nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto. Skirtingos paskirties objektams taikomas skirtingas įkainis. Gyvenamiesiems namams ir butams pastovioji dalis skaičiuojama plotą padauginus iš nustatyto įkainio – 0,22 Eur/met. Tarkim, 50 kv. m ploto butui ar namui mokestis bus 11 Eur per metus. Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objektų plotas – 100 kv. m.

Butuose gyvenantiems ir kolektyviniais konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji dalis priklauso nuo gyventojų skaičiaus. Asmeniui nustatytas įkainis – 12,90 Eur per metus. Pavyzdžiui, 70 kv. m butui (3 kambarių), kur gyvena 2 gyventojai, pastovioji dalis yra 15,40 Eur (70 x 0,22), kintamoji – 25,80 Eur (12,90 x 2) per metus. Metinis rinkliavos dydis (pastovi + kintama) sudaro 41,20 Eur arba 3,43 Eur per mėnesį (buvo – mieste 6,78 Eur, o kaime – 3,50 Eur).

Individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiu komunalinių atliekų konteineriu, dvinarės rinkliavos kintamoji dalis nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį. 240 l konteinerio ištuštinimas kainuos 1,86 Eur, 120 l – 0,93 Eur. Pavyzdžiui, 100 kv. m namui, kuriame gyvena 2 gyventojai, pastovioji dalis bus 22,00 Eur (100 x 0,22), kintamoji – 11,16 Eur (12 (120l konteinerio išstūmimai per metus) x 0,93) per metus. Metinis rinkliavos dydis (pastovi + kintama) sudaro 33,16 Eur arba 2,76 Eur per mėnesį.

Prievolę mokėti už atliekų tvarkymą taip pat turi sodo paskirties objektų ir garažų savininkai. Už sodo paskirties objektą reikia mokėti 7,80 Eur per metus, už garažą – 3,40 Eur. Jei dar nėra pastatyti kolektyviniai konteineriai sodų ir garažų bendrijose dėl to, kad nebuvo spėta suderinti konteinerių pastatymo vietos, sodininkų ir garažų bendrijų savininkai laikinai gali naudotis artimiausiais kolektyviniais konteineriais. Sodų bendrijų pirmininkai dėl konteinerių pastatymo turėtų kreiptis telefonu 8 694 53568.

 

Paslaugą teikia patyrusi bendrovė

Vietinę rinkliavą nuo 2018 m. sausio 1 d. administruoja UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – PRATC).

PRATC Įvykdė mišrių komunalinių atliekų Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje surinkėjo ir jų vežėjo į apdorojimo arba šalinimo įrenginius viešojo pirkimo procedūras. 2017 m. rugsėjo 26 d. pasirašyta sutartis su AB „Rokiškio komunalininku“, kuris teikia mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo į apdorojimo ar šalinimo įrenginius Rokiškio rajone paslaugas.

Pastaroji įmonė ir anksčiau teikė šias paslaugas Rokiškio rajone. Nuo 2018 m. sausio 1 d. gyventojams nebereikia pasirašinėti paslaugų teikimo sutarčių. Dėl pasikeitimų niekur kreiptis nereikia. Pagal naują tvarką moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai. Visi atliekų turėtojai gaus paštu mokėjimo pranešimus (planuojama išsiųsti 2018 m. vasario pabaigoje arba kovo pradžioje metinius mokėjimo pranešimus) net jei neturi konteinerių (tokiu atveju turi kreiptis dėl konteinerio pastatymo į AB „Rokiškio komunalininkas“ ). Pranešimuose bus nurodyta kainos pastovioji ir kintamoji dalys bei bendra kaina (pastovioji + kintamoji), kurią reikia mokėti. Gyventojams bus galima susimokėti ketvirčiais arba už visus metus iš karto. Pranešime bus ir informacija, kur galima sumokėti už suteiktas paslaugas.

Nuo 2017 m. lapkričio mėnesio specialiais elektroniniais lipdukais buvo pradėti ženklinti visi individualių namų mišrių komunalinių atliekų konteineriai. Tai būtina padaryti tam, kad dvinarės rinkliavos administratorius informacinėje sistemoje matytų, kiek kartų per mėnesį buvo ištuštintas kiekvienas konteineris, nes nuo to priklausys kintamoji mokesčio dalis. Labai prašome gyventojų supratingumo sudarant sąlygas AB „Rokiškio komunalininkas“ darbuotojams ant gyventojų konteinerių klijuoti specialius elektroninius lipdukus.

Rokiškio rajono sodų ir garažų bendrijų pirmininkai, individualių namų gyventojai bei visi kiti nekilnojamo turto savininkai, kurie dar neturi konteinerio, o turėtų jį gauti, turi kreiptis dėl jo pastatymo telefonu 845871083.

Šiuo metu PRATC formuoja atliekų turėtojų registrą.  Kadangi Nekilnojamo turto registras turi būti susietas su Gyventojų registru, nustatomi įvairūs netikslumai. Be to, yra daug klaidų ir duomenyse, kuriuos pateikė Registrų centras. Prašome neišsigąsti, jei gavę pirmuosius mokėjimo pranešimus, juose aptiksite netikslumų, pavyzdžiui, bus nurodytas nekilnojamas turtas, kuris yra parduotas, ar pranešime bus nurodyti asmenys jau pakeitę deklaruojamą vietą. Pastebėję klaidas tiesiog kreipkitės į PRATC Rinkliavų administravimo ir kontrolės padalinį Rokiškyje Laukupio g. 2, tel. 845862731, el. p. rinkliavos.rok@pratc.lt .

Dvinarė rinkliava bus taikoma tik už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą, o pakuočių atliekos yra ir bus surenkamos nemokamai. Šį srautą finansuoja gamintojų-importuotojų organizacijos. AB „Rokiškio komunalininkas“ vykdo antrinių žaliavų surinkimą iš Rokiškio miesto ir rajono gyventojams skirtų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių, įmonių, įstaigų ir organizacijų. Antrinės žaliavos yra surenkamos specialiomis transporto priemonėmis iš varpo formos konteinerių, pastatytų šalia kolektyvinio naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių daugiabučių namų kvartaluose ir privačių valdų rajonuose.

Taip pat, siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas rūšiuoti atliekas, individualių namų savininkams nemokamai yra suteikiami  žali polietileniniai maišai stiklo rūšiavimui, o mėlyni – kitos pakuotės atliekų surinkimui. Siekiant sudaryti patogias ir tinkamas sąlygas gyventojams rūšiuoti atliekas, 2018 metais yra plečiama pakuočių atliekų tvarkymo sistema privačių valdų kvartaluose. Šiam tikslui pasiekti 4000 privačių valdų bus aprūpinta mėlynais rūšiavimo konteineriais, kurie pakeis mėlynus maišus. Konteinerius dalins ir panaudos sutartis sudarinės AB „ Rokiškio komunalininkas“.

Keisti šriftą
Keiskite kontrastą