Atliekų tvarkymo sistema
Atliekų tvarkymo įstatymas Žin., 2002, Nr. 72-3016
Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas Žin., 2002, Nr. 40-1499
Atliekų tvarkymo taisyklės Valstybės žinios, 1999, Nr. 63-2065; 2001, Nr.45-16042002, Nr.100-44612004 Nr.68-2381
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės Valstybės žinios,2002, Nr. 85-3684, Nr. 81-3498
Aplinkos apsaugos normatyvinio dokumentas LAND 32-99 “Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka” Valstybės žinios,1999, Nr. 106-3087; 2002, Nr. 17-7052003, Nr. 58-26102004 Nr.107-4013
Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarka Žin., 2003, Nr. 99-4466
Gamybos ir buitinių atliekų tvarkymas Valstybės žinios, 1990, Nr. 24-612
Atliekų tvarkymas sodininkų bendrijose Valstybės žinios,1997, Nr. 59-1383

Atliekų gabenimas
Atliekų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir tranzito per Lietuvos Respubliką taisyklės Valstybės žinios, 2001, Nr. 99-3573; 2002, Nr. 16-631
Pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą automobilių transportu, sąrašas Valstybės žinios, 2003, Nr. 4-169

Atliekų deginimas
Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 19-99 “Pagrindiniai atliekų deginimo reikalavimai” patvirtinimo Valstybės žinios, 1999, Nr. 94-2725

Farmacijos ir medicinos atliekos
Lietuvos higienos norma HN 66:2000 “Medicininių atliekų tvarkymas” Valstybės žinios, 2000, Nr. 39-1106
Farmacinių atliekų tvarkymo taisyklės Valstybės žinios,2000, Nr. 68-2056; 2000, Nr. 109-3508
Pažymos apie farmacinių atliekų priėmimą tvarkyti išdavimo tvarka ir šios pažymos forma Valstybės žinios, 2001, Nr. 53-1915

Laivuose susidarančios atliekos
Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių likučių tvarkymo nuostatai Valstybės žinios, 2003, Nr. 77-3535
Žalos aplinkos orui, sudegus gumos atliekoms, įvertinimo metodika Valstybės žinios, 2000, Nr. 31-879

Nuotekų dumblas
Normatyvinis dokumentas LAND 20-2001 “Nuotėkų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai” Valstybės žinios 2001 Nr.61-2196

Organinės atliekos
Rekomendacijos organinių atliekų kompostavimui Valstybės žinios, 1998, Nr. 7-160

Pakuočių atliekos
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas Valstybės žinios, 2001, Nr. 85-2968
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymas Valstybės žinios,2002, Nr. 13-474
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio ir 3 priedėlio pakeitimo bei 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo įstatymas Valstybės žinios , 2003, Nr. 48-2108
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės Valstybės žinios, 2002, Nr. 81-3503
Pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduotys Valstybės žinios, 2002, Nr.70-2943
Pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašas, užstato dydis ir užstato sistemos įgyvendinimo tvarkaValstybės žinios, 2002, Nr. 95-4120
Duomenų apie pakartotinai naudojamas pakuotes formos bei jos pildymo ir pateikimo tvarka Valstybės žinios, 2003, Nr. 10-381

Pavojingos atliekos
Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklės Valstybės žinios,2002, Nr. 1-12; 2003 Nr.17-745
Alyvų atliekų tvarkymo taisyklės Valstybės žinios 2003, Nr. 33-1391
Aplinkos taršos asbestu prevencijos ir mažinimo taisyklės Valstybės žinios 2000, Nr. 70-2081
Asbesto ir jo turinčių gaminių importo, gamybos ir naudojimo ribojimas Valstybės žinios, 1998, Nr. 88-2424; 2000, Nr. 37-10352002, Nr.9-311
Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų įrengimo ir eksploatavimo taisyklės Valstybės žinios, 2001, Nr. 32-1086
Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos ir jos įgyvendinimo priemonės Valstybės žinios,1999, Nr. 52-1695
Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės Valstybės žinios,2004, Nr. 141-5168

Pesticidų tvarkymas
Pesticidų atliekų tvarkymo Lietuvos Respublikoje 2002-2005 metų programa Valstybės žinios, 2002, Nr. 26-920
Pesticidų atliekų tvarkymo reglamentas Valstybės žinios, 2002, Nr. 38-1407

Sąvartynai
Planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos R 42-02 Informaciniai pranešimai, 2002, Nr. 84-423
Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės Valstybės žinios,2000, Nr. 96-3051; 2001 Nr.87-30532002, Nr. 31-1176;2002, Nr. 89-3810

Radioaktyvios atliekos
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas Valstybės žinios,1999, Nr. 50-1600
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos ir valstybės įmonės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros 2002-2004 metų veiklos programa Valstybės žinios,2002, Nr. 15-567
Normatyvinis dokumentas LAND 34-2000 “Radionuklidų nebekontroliuojamieji lygiai; medžiagų pakartotinio naudojimo ir atliekų šalinimo sąlygos” Valstybės žinios,2000, Nr. 38-1075